Ytterligare information för rapporteringsskyldiga

Penningtvätt och finansiering av terrorism kan bäst förhindras när de rapporteringsskyldiga agerar enligt lagen om penningtvätt.

På denna sida hittar du aktuell tilläggsinformation om de skyldigheter enligt lagen om penningtvätt som anges på webbsidan för rapporteringsskyldiga. Övervakarna har utarbetat största delen av texterna och materialen i samarbete. Det finns även anvisningar från enskilda övervakare. Dessa nämns separat.

Material som övervakarna utarbetat tillsammans

Kontroll av identitet

Kontroll av kundens identitet utgör grunden för att känna kunden. I de bifogade dokumenten behandlas kontroll av dokumentet som används vid kontroll av identiteten samt sätt att göra en bedömning i konkreta situationer för kontroll av identitet.

Kontroll av kundens identitet

Hustavla Kundens Identitet

Identifiering på distans

Identifiering på distans är ett allt vanligare sätt att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet. I detta dokument behandlas den skärpta kravet på kundkännedom i anslutning till identifiering på distans, olika metoder för identifiering på distans, processen för identifiering på distans samt utläggning av funktionen.

Metoder för identifierings på distans

Anvisningar för enskilda övervakare

Kundkontroll

Den viktigaste förpliktelsen i lagen om penningtvätt är att känna kunden. Kundkontroll omfattar bl.a. identifiering av kunden och kundens representant samt kontroll av identitet, identifiering av den verkliga förmånstagaren och vid behov kontroll av dennes identitet.

Den rapporteringsskyldige ska inhämta uppgifter om sina kunders verksamhet, arten och omfattningen av kundens affärsverksamhet samt grunderna för att en tjänst eller produkt används. Den rapporteringsskyldige ska också spara kundens identifieringsuppgifter under den tid som fastställs i lagen.

Uppdateringen av uppgifter om kundkännedom bör ske riskbaserat – onödig begränsning av tjänster bör undvikas (Finansinspektionen)

Utrednings- och rapporteringsskyldighet

Enligt utredningsskyldigheten ska kundens avvikande affärsverksamhet och dess syfte alltid utredas. Om kundens affärsverksamhet även efter utredningen verkar misstänkt, ska den rapporteringsskyldige rapportera detta till centralen för utredning av penningtvätt.

Rapportering om tvivelaktig transaktion – anvisning (regionförvaltningsverket)

Utrednings- och rapporteringsskyldighet – anvisning (Finansinspektionen)

De material som övervakarna utarbetat tillsammans är till sin natur allmän tilläggsinformation, och således är de inte bindande anvisningar för en enskild övervakare. Om du vill ha mer detaljerad information om ämnena, vänd dig till din egen övervakare enligt lagen om penningtvätt. Du hittar din egen övervakare på sidan Rapporteringsskyldiga aktörer och övervakarnas kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.