Penningtvätt

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare. Man kan också göra sig skyldig till penningtvätt t.ex. genom att ta emot sådana medel med vetskap om tillgångarnas natur.

Genom att förhindra penningtvätt kan man också förhindra annan brottslighet, eftersom penningtvättare kan finansiera nya brott med medel. Penningtvätt är ofta en del av organiserad och internationell brottslighet.

Penningtvätt kan äventyra det finansiella systemets stabilitet, tillförlitlighet och konkurrenskraft. Instabiliteten kan höja t.ex. kostnaderna för lån, betalningsrörelser och försäkringar, och konsekvenserna kan återspeglas i ekonomin i vidare bemärkelse.

Det globala värdet av penningtvätt uppgår enligt FN:s uppskattning årligen från cirka 800 biljoner till 2 triljoner dollar, vilket motsvarar 2 till 5 procent av världens bruttonationalprodukt. Enligt undersökningar lyckas myndigheterna beslagta eller frysa endast en procent av de olagliga medlen.

En penningtvättare skymmer och döljer

Penningtvätt är straffbart enligt strafflagen.  Med penningtvätt avses att ursprunget till de medel som fåtts genom brott förvrängs eller döljs. Målet är att integrera de olagliga medlen i det lagliga ekonomiska systemet så att gärningsmannen ska kunna utnyttja dem till fulla beloppet.

Enligt 32 kap 6 § strafflagen, den som

  1. tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför, förmedlar eller innehar egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning, och gör det för att bereda sig eller någon annan nytta, för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet, eller
  2. i fråga om egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott, eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning, döljer eller maskerar egendomens eller vinningens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den, eller bistår någon annan vid sådant döljande eller sådan maskering,

ska för penningtvätt dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Strafflagen, kapitel 32 (Finlex)

En penningtvättare kan t.ex. sätta in kontanter som erhållits genom narkotikabrott på en bank och ta ut dem via andra banker. Därefter kan en penningtvättare med dessa medel förvärva t.ex. aktier eller fast egendom för att få det att se ut att medlen kommit från en laglig källa.

Narkotikabrott och ekonomiska brott i bakgrunden

Penningtvätt förutsätter ett förbrott. Penningtvättare strävar efter att dölja eller bortskaffa ursprunget till medel som härrör från förbrottet. Ett förbrott kan vara vilken som helst straffbar gärning som har medfört ekonomisk vinning för gärningsmannen. Ofta är det fråga om narkotika-, stöld-, bedrägeri- eller ekonomiska brott.

Penningtvätt kan bestraffas även om ingen har dömts för förbrott. Förbrottet ska dock vara tillräckligt identifierbart. Som förbrott till penningtvätt kan i allmänhet också betraktas brott som begåtts utomlands.

Den som begår ett förbrott straffas vanligen inte för penningtvätt, utan endast för förbrottet i fråga, t.ex. ett narkotikabrott. Ett förbrott anses också i någon mån omfatta döljande och undanhållande av egendom som härrör från ett brott.

För penningtvätt bestraffas däremot den som inte har deltagit i ett förbrott men som hjälper förövaren att undanhålla eller dölja det brottsliga ursprunget för medlen. Familjemedlemmar till gärningsmannen, dvs. personer som bor i gemensamt hushåll och som endast använder eller förbrukar sådan egendom som gärningsmannen förvärvat för de sedvanliga behoven i det gemensamma hushållet, bestraffas dock inte för penningtvätt.

Förmedling och innehav av tillgångar kan utgöra penningtvätt

Föremål för penningtvätt kan vara

  • egendom som förvärvats genom brott, såsom medel som förvärvats genom bedrägeri

  • vinning av brott, t.ex. inbesparing genom skattebedrägeri

  • ersättande egendom, t.ex. egendom som förvärvats med olagliga medel.

Med penningtvätt avses mottagande, användning, omvandling, överlåtelse, överföring, förmedling eller innehav av sådana medel. Personen ska ha ett penningtvättsändamål, dvs. syftet ska vara att skaffa vinning, bistå gärningsmannen eller dölja egendomens olagliga ursprung. Döljande och bortskaffning av egendomens verkliga karaktär, ursprung, läge eller de bestämmandeåtgärder eller rättigheter som hänför sig till egendomen räknas också som penningtvätt.

Grov penningtvätt kan leda till fängelse i upp till sex år

Vid normal penningtvätt är straffet böter eller fängelse i högst två år Enligt strafflagen är inte bara normal penningtvätt utan också grov penningtvätt, penningtvätt av oaktsamhet och penningtvättsförseelse straffbara gärningar, liksom även stämpling till grov penningtvätt.

Ett penningtvättbrott är grovt, om den egendom som fåtts genom brottet har varit mycket värdefull. I rättspraxis har egendom till ett värde av drygt 13 000 euro ansetts vara mycket värdefull egendom. En gärning där särskilt värdefull egendom har delats ut till flera penningtvättare kan också betraktas som grov.

Det är också fråga om grov penningtvätt när brottet begås särskilt planmässigt.  Brottet kan vara särskilt planmässigt, om penningtvättsarrangemangen är komplicerade eller om man iakttar en särskild arbetsfördelning. En grund kan också vara att yrkesutbildade personer, såsom advokater eller bokförare, anlitas för brottet. En förutsättning för att penningtvätt ska dömas ut som grov är också att brottet i sin helhet är grovt.

Vid grov penningtvätt är straffet fängelse i minst fyra månader och högst sex år. 

Med stämpling till grov penningtvätt avses avtal med någon annan om grovt penningtvätt som gäller vinning som fåtts genom mutor eller grovt skatte- och understödsbedrägeri.

Man kan göra sig skyldig till penningtvätt även av oaktsamhet

Penningtvätt är inte straffbart endast i uppsåtliga fall, eftersom en person som på grund av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till en gärning som uppfyller rekvisit för penningtvätt också kan dömas för penningtvätt av oaktsamhet.

Det kan t.ex. vara fråga om en situation där någon tar emot egendom under klart avvikande förhållanden, varvid mottagaren har vägande skäl att vara  misstänksam om tillgångarnas ursprung. Skäl till misstanke kan också ges av kännedom om förbrottsförövarens livsstil, ekonomiska svårigheter eller en brottsutredning som riktats mot förövaren.

Straffet för penningtvättsbrott av oaktsamhet är böter eller fängelse i högst två år.

I stället för penningtvätt eller penningtvätt av oaktsamhet döms gärningsmannen till böter för penningtvättsförseelse om gärningen i det stora hela kan anses vara av ringa betydelse. 

Försök till penningtvätt är straffbart

Försök till penningtvätt och grov penningtvätt är en straffbar gärning, medan försök till smuggling, oaktsam penningtvätt och penningtvättsförseelse inte är straffbara.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2021 och handlingsplanen 2021–2023 (Statsrådets publikationsarkiv Valto)

Penningtvätt i strafflagen (Finlex)

Förhindra penningtvätt – handla rätt

Se även: Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet 

Se även: Antikorruption.fi