Internationellt samarbete

Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF)

Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig aktionsgrupp som är verksam i anslutning till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Den bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen. Arbetsgruppen tar fram och ger handlingsrekommendationer samt följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och regelbundna landspecifika utvärderingar.

Finland har varit medlem i FATF sedan 1991. FATF har publicerat 40 rekommendationer om förhindrande av penningtvätt samt av finansiering av terrorism och massförstörelsevapen, som FATF:s medlemsstater politiskt förbundit sig att följa. Rekommendationerna reviderades i sin helhet 2012, och sedan dess har enstaka preciseringar gjorts.

Den senaste landbedömningen som gäller Finland blev klar våren 2019. 

FATF:s generalförsamling sammanträder tre gånger om året.

FATF upprätthåller förteckningar över stater där man upptäckt strategiska brister och där FATF uppmanar sina medlemmar att vidta olika åtgärder. Finansministeriet ansvarar för samordningen av FATF-ärenden på nationell nivå.

FATF:s generalförsamlings beslut i oktober 2023

FATF beslutade vid generalförsamlingens möte i Paris att Rysslands medlemsrättigheter fortsatt ska vara indragna. FATF vill också fortsatt fästa uppmärksamhet vid alla slags försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland. FATF strävar på det sättet efter att skydda det internationella finanssystemet.

Indonesien har blivit antagen som den 40:e medlemmen i FATF. FATF godkände landsutvärderingen av Indonesien i februari i år och utarbetade en handlingsplan för landet för att avhjälpa de tekniska brister och effektivitetsbrister som identifierats i utvärderingen. I och med att Indonesiens genomförande av planen har framskridit väl beslutade generalförsamlingen att bevilja Indonesien medlemskap i FATF. 

Generalförsamlingen godkände utvärderingsrapporten om Brasilien och beslutade att hålla landet under skärpt uppföljning. Landets starka sidor är dess internationella samarbete, riskbedömning och politiska samordning. Landet bör dock stärka samarbetet mellan vissa myndigheter, förbättra lagföringen vid misstanke om penningtvätt och effektivisera övervakningen av aktörer utanför den finansiella sektorn. Brasilien bör satsa mer på återvinning av tillgångar i samband med brottslighet och terrorism. Med undantag för korruptionsrelaterade tillgångar är resultaten vad gäller beslag inte helt i linje med de risker som bland annat narkotikahandel, miljöbrott och organiserad brottslighet utgör i landet. Brasiliens åtgärder för att motverka finansieringen av terrorism har blivit bättre under de senaste åren, men det krävs fortfarande stora förbättringar för att de ska bli effektiva. Avsikten är att rapporten ska publiceras i december.

FATF lade till Bulgarien på den så kallade grå listan och strök samtidigt Albanien, Caymanöarna, Jordanien och Panama från listan. Uppsättningen av länder på den så kallade svarta listan kvarstår oförändrad.

FATF kommer att publicera en rapport om användning av gräsrotsfinansiering för att finansiera terrorism. Medlemmarna enades också om ändringar av FATF:s rekommendation 8 för att förtydliga de åtgärder som gäller icke-statliga organisationer (NGO). FATF beslutade att göra en tematisk utvärdering av genomförandet av rekommendation 5, som gäller kriminalisering av finansiering av terrorism.

Generalförsamlingen godkände betydande ändringar i FATF:s rekommendationer. Ändringarna innebär att länderna får en starkare uppsättning av metoder för att beslagta vinning av brott. För att förbättra de globala insatserna för återvinning av tillgångar publicerade FATF en rapport med rekommendationer för att stärka rollen och användningen av nätverk för återvinning av tillgångar (ARI) vid internationella fall av penningtvätt.

Generalförsamlingen godkände två rapporter: Den första gäller illegala finansiella flöden till följd av bedrägerier med anknytning till cybersäkerhet. Den andra rapporten handlar om missbruk av medborgarskap och uppehållstillstånd baserade på investeringar.

FATF beslutade också att ordna ett samråd om revidering av rekommendation 25, som gäller verkliga förmånstagare.

FATF:s sammanställning av resultaten från generalförsamlingens möte 
FATF:s s.k. grå lista 
FATF:s s.k. svarta lista

Europeiska unionens expertgrupper

Finansministeriet och inrikesministeriet är med i Europeiska kommissionens expertgrupp för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Expertgruppen behandlar aktuella frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom genomförandet av lagstiftning, marknadsfenomen och internationellt samarbete.

EGMLTF ger kommissionen experthjälp vid utarbetandet av politiska initiativ, lagstiftningsförslag, delegerade akter och åtgärder, och samordnar åtgärder med medlemsstaterna. Expertgruppen utbyter information om genomförande och tillämpning av rättsakter i medlemsstaterna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inrikesministeriets polisavdelning deltar i EU-rådets arbetsgrupp för brottsbekämpning (Law Enforcement Working Party, LEWP) och i arbetsgruppen för terrorismbekämpning (Working Party on Terrorism, TWP). Arbetsgruppen för brottsbekämpning behandlar bland annat initiativ och lagstiftningsförslag som gäller stärkandet av informationsutbytet mellan myndigheterna.

Arbetsgruppen för terrorism samordnar medlemsstaternas ståndpunkter i kampen mot terrorism, leder rådets allmänna verksamhet mot terrorism och ser till att den genomförs. I arbetsgruppen utbyts information om terrorhot och görs inbördes utvärderingar av medlemsstaternas bästa praxis i bekämpningen av terrorism.

Internationellt samarbete vid centralen för utredning av penningtvätt

Utredning av en anmälan om misstänksamma transaktioner förutsätter ofta internationellt samarbete med myndigheter som ansvarar för bekämpning av penningtvätt i andra stater. 

Centralen för utredning av penningtvätt har ingått bilaterala samarbetsprotokoll med flera länder. Utöver det operativa samarbetet samarbetar centralen med ett stort antal internationella sammanslutningar och organisationer som ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det har utarbetats flera internationella avtal som en del av bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansinspektionens internationella samarbete

Finansinspektionen deltar i det internationella samarbetet global plan samt på europeisk, nordisk och baltisk nivå.

Europeiska bankmyndigheten

Det europeiska systemet för finansiell tillsyn består av tre olika tillsynsmyndigheter: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA). Finansinspektionen deltar i dessa tre tillsynsmyndigheters verksamhet. 

EU förnyade det europeiska finanstillsynssystemet 2019. EBA fick i samband med reformen en ledande samordnings- och uppföljningsroll på unionsnivå när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

EBA är Finansinspektionens betydande samarbetsmyndighet på EU-nivå. Det är ett oberoende EU-organ som har till uppgift att säkerställa en effektiv och enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i EU. EBA kan utfärda bindande tekniska standarder (Technical Standards), anvisningar (Guidelines), rekommendationer (Recommendations) och ställningstaganden (Opinions) samt göra utredningar och publicera rapporter.

Som en ny form av samarbete på EU-nivå har EBA inrättat en ständig intern kommitté (The Standing Committee on anti-money laundering and countering terrorist financing, AMLSC). AMLSC har till uppgift att samordna åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. AMLSC bereder alla EBA:s beslutsförslag och riktlinjer i frågor som gäller förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. En representant för Finansinspektionen är medlem i AMLSC.

Tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Finansinspektionen samarbetar också internationellt i tillsynskollegierna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (AML Colleges). Dessa tillsynskollegier har inrättats för att effektivisera samarbetet mellan EU-medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och informationsutbytet mellan dem när det gäller gränsöverskridande verksamhet för bekämpning av penningtvätt och terrorism. Till tillsynskollegierna kan utöver de som övervakar penningtvätt och förhindrande av terrorism också kallas tillsynsobjektens ansvariga övervakare samt bl.a. personer som övervakar penningtvätt och bekämpning av terrorism i tredjeländer utanför EU. Med hjälp av tillsynskollegierna kan olika staters övervakare komma överens om bl.a. gemensamma tillsynsåtgärder.

Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna

Myndigheterna i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen har bildat en arbetsgrupp som samarbetar kontinuerligt och regelbundet samt utbyter erfarenheter och information effektivt för att förebygga penningtvätt. Målet är att tillsynen över förhindrandet av penningtvätt ska vara starkare samordnad och att samarbetet ska vara kontinuerligt och långvarigt inom de nordiska och baltiska områdena. Finansinspektionen deltar aktivt i arbetsgruppens arbete.

Skatteförvaltningens internationella samarbete

Skatteförvaltningen deltar aktivt i det internationella samarbetet för att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De nordiska skatteförvaltningarna har under ledning av den finska skatteförvaltningen utarbetat ett praktiskt orienterat utbildningspaket för hela Skatteförvaltningens personal i syfte att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I utbildningen ingår fyra nivåer från ett informationspaket på basnivå till mer djupgående material avsett för personal som specialiserat sig på bekämpning av grå ekonomi. Indikatorerna baserar sig på OECD:s handbok om penningtvätt och observation av finansiering av terrorism. Utbildningen erbjuds till vissa delar också för andra myndigheters och intressentgruppers bruk.

Internationella instrument för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

Wienkonventionen, dvs. Förenta nationernas konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen från 1988.

Förordningen om sättande i kraft av Förenta nationernas konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen

Strasbourgkonventionen, dvs. 1990 års konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott.

Förordningen om sättande i kraft av konventionen om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott

Palermokonventionen, dvs. FN:s internationella konvention mot organiserad brottslighet från 2000.

Förordningen om sättande i kraft av FN: s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

FN: s säkerhetsråds resolution 1373 från 2001 ålägger staterna att frysa tillgångar som tillhör personer och enheter som deltar i eller bidrar till terroristhandlingar. I Finland genomförs detta genom ett administrativt system för frysning av terroristtillgångar (lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism).

Internationella sammanslutningar och organisationer i anslutning till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism 

Aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force) är en mellanstatlig aktionsgrupp som verkar i anslutning till Organisationen för industriellt samarbete och utveckling OECD och som bedriver internationellt samarbete i kampen mot penningtvätt samt finansiering av terrorism och massförstörelsevapen.
Egmont-gruppen är ett internationellt samarbetsorgan mellan Financial Intelligence Unit -enheterna.

MONEYVAL är en expertgrupp som tillsatts av Europeiska rådet. 

Europol är en organisation för brottsbekämpning inom Europeiska unionen.

Interpol är en internationell kriminalpolisorganisation.

The Global Programme against Money Laundering, UNGPML är det internationella program för bekämpning av penningtvätt som lyder under FN: s enhet för bekämpning av narkotika och brottslighet (The United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC)

FIU.net är en plattform för informationsutbyte mellan EU-staternas enheter för bekämpning av penningtvätt som lyder under Europol

Internationella sanktioner mot finansiering av terrorism

FN för en offentlig förteckning över personer och enheter som är föremål för säkerhetsrådets sanktioner.

Europeiska unionens råd för en separat offentlig förteckning över personer, grupper och enheter som har ett samband med terrordåd och som är föremål för restriktiva åtgärder.

FN:s förteckning

EU:s förteckning

Se även: strategi för riskreducering i Förenta staterna

Med de-risking avses i samband med förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism att man undviker risker till exempel genom att vägra tillhandahålla vissa grupper banktjänster i stället för att annars hantera den risk som är förknippad med eventuella kunder. Förenta staternas finansministerium granskar fenomenet och dess konsekvenser i sin de-risking-strategi. I strategin identifieras de aktörer som påverkas mest av fenomenet och det föreslås åtgärder för att förhindra de-risking.

Förenta staternas finansministeriums de-risking -strategi