Nationellt samarbete

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella myndighetssamarbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndighetssamarbetsgruppen ska utveckla och effektivisera förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell plan genom att.

 • förbättra informationsgången mellan tillsynsmyndigheter, operativa myndigheter och åklagarmyndigheter
 • intensifiera samarbetet mellan myndigheter och rapporteringsskyldiga
 • förenhetliga verksamhetsmodeller för tillsynen över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • säkerställa uppföljningen av statistiken
 • ta initiativ till utveckling av lagstiftningen.

Gruppen utreder utmaningar i informationsutbytet mellan myndigheter, tillsynsutövare och rapporteringsskyldiga. Gruppen söker lösningar för att förbättra informationsutbytet.

Gruppen ska följa upp uppdateringen av den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism och godkänna ett ändamålsenligt sätt att genomföra riskbedömningen och en metodologi som kan användas i riskbedömningsarbetet. Samarbetsgruppen följer dessutom upp genomförandet av handlingsplanen för den nationella riskbedömningen i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. De ansvariga aktörer som ingår i handlingsplanen rapporterar till arbetsgruppen om framstegen med åtgärderna.

Arbetsgruppens ordförandeskap delas av finansministeriet och inrikesministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen är utrikesministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Tullen, Skatteförvaltningen, Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi, Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt, skyddspolisen, Polisstyrelsen, Polisstyrelsens lotteriförvaltning, Gränsbevakningsväsendet, riksåklagarens byrå, Patent- och registerstyrelsen samt Finlands Advokatförbund.

Myndighetssamarbetsgruppen har flera expertgrupper:

 • Tillsynsutövarnas expertgrupp koncentrerar sig på informationsutbyte mellan tillsynsutövare som avses i penningtvättslagen.
 • NPO-expertgruppen (non-profit organisations, icke-vinstdrivande aktörer) utvecklar tillsynen över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn. (Projektet för åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023).
 • Riskbedömningsgruppen bereder ett förslag till det mest ändamålsenliga sättet att genomföra riskbedömningen och till den metodologi som ska användas vid riskbedömningen. Riskbedömningsgruppen ser också till att riskbedömningsarbetet framskrider och styr de instanser som utför riskbedömningar.

Myndighetssamarbetsgruppens projektsida (vm.fi)

Strategi och åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet (webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet)

FATF-ledningsgruppen och FATF-gruppen

Finland är medlem i den internationella arbetsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF, Financial Action Task Force on Money laundering). I Finland finns för det nationella samarbetet en FATF-ledningsgrupp och en FATF-grupp. 

FATF-ledningsgruppen styr och samordnar på nationell plan genomförandet av de förpliktelser som följer av Finlands FATF-medlemskap. Ledningsgruppen ska

 • sörja för myndighetssamarbetet
 • utveckla handlingsplaner och besluta om genomförandet av dem
 • samordna frågor och debatt som anknyter till ovannämnda uppgifter
 • besluta om Finlands ståndpunkter inför FATF:s möten och generalförsamlingar

Finansministeriet är ordförande för ledningsgruppen. De centrala myndigheter och aktörer som ansvarar för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är medlemmar i gruppen.

Under FATF-ledningsgruppen finns en FATF-grupp som bereder Finlands ståndpunkter för ledningsgruppens beslutsfattande. Gruppen samlar dessutom in uppgifter och bereder svar på FATF:s begäran om kommentarer och uppgifter. De organisationer som hör till FATF-gruppen utser sina egna företrädare för arbetsgruppernas möten och FATF:s generalförsamling.

Finansministeriet är ordförande för FATF-gruppen och medlemmarna består av samma organisationer som i FATF-ledningsgruppen. 

Expertgruppen FAMLIT för samarbete mellan Centralen för utredning av penningtvätt och rapporteringsskyldiga enheter

FAMLIT (Finnish Anti Money Laundering Intelligence Taskforce) är en expertgrupp för samarbete mellan centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt och de rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Gruppen har som mål att effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Målet för det operativa samarbetet är att parterna utbyter information om konkreta misstänkta transaktioner och objekt som avses i penningtvättslagen.

Ett av målen för utvecklingen av bekämpningsprocesserna är att undanröja hinder för informationsutbyte, utbyta aktuell information om tillvägagångssätt och information om riskerna med penningtvätt. Gruppen utvecklar också de rapporteringsskyldigas förmåga att identifiera eventuella misstänkta transaktioner t.ex. enligt brottstyp. Den ger feedback om kvaliteten på, effekterna av och framgången med anmälningar om penningtvätt. Dessutom tar expertgruppen fram utvecklingsidéer om bekämpningsprocesserna vid centralen för utredning av penningtvätt och hos de rapporteringsskyldiga.