Kunder

När du uträttar ärenden med en i penningtvättslagen avsedd rapporteringsskyldig kan det vara nödvändigt att verifiera din identitet. Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar. De rapporteringsskyldiga, såsom t.ex. bankerna, följer de förfaranden för kundkontroll som anges i lagen och följer upp sina kundrelationer i syfte att upptäcka tvivelaktiga transaktioner.

För att den rapporteringsskyldige ska kunna identifiera dig, måste du förse den anmälningsskyldige med behövlig, aktuell och korrekt information. De rapporteringsskyldiga har rätt att själva utarbeta de frågor som ställs till kunderna och genom vilka de skaffar identifieringsuppgifter om kunden. De identifieringsuppgifter som inhämtas ska dock vara behövliga och nödvändiga för att inrätta och upprätthålla ditt kundförhållande. Skyldigheterna i anslutning till identifiering av kunder och verifiering av kundens identitet gäller också identifiering av verkliga förmånstagare.

De branscher inom vilka kundkännedom ska iakttas räknas upp i penningtvättslagen. Kundkännedom ska iakttas bl.a. i bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförmedling, revisionsverksamhet, tillhandahållande av skatterådgivningstjänster, indrivningsverksamhet, tillhandahållande av juridiska tjänster, penningspelsverksamhet, valutaväxlingsverksamhet och handel med konstföremål.

De rapporteringsskyldiga aktörers förfaranden för kundkontroll är

  • kundidentifiering och verifiering av kundens identitet

  • identifiering av den verkliga förmånstagaren för en sammanslutningsabonnent (utredning av ägar- och bestämmandeförhållanden som överstiger 25%) och vid behov verifiering av identiteten

  • identifiering av företrädare för kunden och verifiering av identiteten

  • inhämtande av information om kundens verksamhet, arten och omfattningen av kundens affärsverksamhet samt grunderna för användningen av tjänsten eller produkten

  • förvaring av identifieringsuppgifter

  • utredningsskyldighet och skyldighet att rapportera suspekta transaktioner

Om den rapporteringsskyldige inte får behövliga identifieringsuppgifter av dig, kan det påverka dina möjligheter att använda den rapporteringsskyldiges tjänster.

Den rapporteringsskyldige ska tydligt informera dig om varför uppgifter efterfrågas och för vilket ändamål de används. Personuppgifter som inhämtats endast för sådana ändamål som avses i penningtvättslagen får inte användas för marknadsföring.