Förhindrande arbete

Centrala faktorer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism 

  • lagstiftning
  • efterlevnad, verkställighet och tillsyn av lagar hos olika aktörer
  • ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut
  • internationellt samarbete

Genom lagstiftningen säkerställs att lämpliga och tillräckliga åtgärder kan vidtas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De aktörer som omfattas av lagens tillämpningsområde (rapporteringsskyldiga) ska iaktta penningtvättslagen. I lagen finns bestämmelser om förfaranden och förfaringssätt. Aktörerna kan påföras administrativa påföljder för försummelse av förpliktelserna. Penningtvätt och finansiering av terrorism är straffbara gärningar.

Utöver den nationella lagen finns även EU:s penningtvättsdirektiv och FATF:s (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism) rekommendationer om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. 

För att det förhindrande arbetet ska lyckas måste lagstiftningen utvecklas, aktörerna övervakas och de behöriga myndigheternas rätt att få information säkerställas. Anmälningsskyldiga och ett stort antal myndigheter deltar i det förebyggande arbetet.

Till metoderna för förhindrande hör också ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut genom vilka tillgångar kan frysas. Sanktionsförpliktelserna grundar sig på FN:s och EU:s lagstiftning och det är utrikesministeriet och utsökningsmyndigheten som ansvarar för den nationella samordningen av genomförandet av dem.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är världsomfattande fenomen. Förhindrande arbete utförs i internationellt samarbete. Ministerierna och olika myndigheter deltar i internationella samarbetsgrupper som utvecklar arbetet för att förebygga terrorism. Internationellt myndighetssamarbete behövs också för att misstänkta fall som överskrider statsgränserna ska kunna utredas effektivt.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2023 och handlingsplanen 2024–2025 (Statsrådets publikationsarkiv Valto)

Aktörernas roller

Anmälningsskyldiga och ett stort antal myndigheter deltar i det förebyggande arbetet.

Aktörernas roller

Lagstiftning

Genom lagstiftningen säkerställs att lämpliga och tillräckliga åtgärder kan vidtas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagstiftning

Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar

Till metoderna för förhindrande hör också ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut genom vilka tillgångar kan frysas.

Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar

Nationellt samarbete

Myndigheter och andra aktörer samarbetar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationellt samarbete

Internationellt samarbete

Penningtvätt och finansiering av terrorism är världsomfattande fenomen. Förhindrande arbete utförs i internationellt samarbete.

Internationellt samarbete