Estämistyö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä on keskeistä

  • lainsäädäntö

  • lakien noudattaminen, täytäntöönpano ja valvonta eri toimijoissa

  • talouspakotteet ja jäädytyspäätökset

  • kansainvälinen yhteistyö.

Lainsäädännöllä varmistetaan, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä voidaan käyttää asianmukaisia ja riittäviä toimia. Niiden toimijoiden, jotka kuuluvat lain soveltamisalaan (ilmoitusvelvolliset), on noudatettava rahanpesulakia. Laissa säädetään menettelyistä ja toimintatavoista. Toimijoille voidaan määrätä velvoitteiden laiminlyönnistä hallinnollisia seuraamuksia. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat rangaistavia tekoja.

Kansallisen lain lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on annettu EU:n rahanpesudirektiivejä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) suosituksia.

Jotta estämistyö voi onnistua, lainsäädäntöä on kehitettävä, toimijoita valvottava ja toimivaltaisten viranomaisten riittävät tiedonsaantioikeudet varmistettava. Estämistyössä ovat mukana ilmoitusvelvolliset ja lukuisat viranomaistahot.

Estämisen välineitä ovat myös talouspakotteet ja jäädytyspäätökset, joilla voidaan jäädyttää varoja. Pakotevelvoitteet perustuvat YK:n ja EU:n sääntelyyn, ja niiden täytäntöönpanon kansallisesta koordinoinnista vastaavat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos.

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Estämistyötä tehdään kansainvälisessä yhteistyössä. Ministeriöt ja eri viranomaiset osallistuvat kansainvälisiin yhteistyöryhmiin, joissa kehitetään estämistyötä. Kansainvälinen viranomaisyhteistyö on myös välttämätöntä, jotta valtioiden rajat ylittävät epäilyttävät tapaukset voidaan tehokkaasti selvittää.

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024–2025 (Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto)

Toimijoiden roolit

Estämistyössä ovat mukana ilmoitusvelvolliset sekä lukuisat viranomaistahot.

Toimijoiden roolit

Lainsäädäntö

Lainsäädännöllä varmistetaan, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä voidaan käyttää asianmukaisia ja riittäviä toimenpiteitä.

Lainsäädäntö

Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset

Estämisen välineitä ovat myös talouspakotteet ja jäädytyspäätökset, joilla voidaan jäädyttää varoja.

Talouspakotteet ja jäädytyspäätökset

Kansallinen yhteistyö

Viranomaiset ja muut toimijat tekevät yhteistyötä, jotta rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen saataisiin estettyä.

Kansallinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Estämistyötä tehdään kansainvälisessä yhteistyössä.

Kansainvälinen yhteistyö