Taivas ja rakennus.

Kansainvälinen yhteistyö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) yhteydessä. Se tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmä kehittää ja antaa toimintasuosituksia sekä seuraa niiden täytäntöönpanoa jäsenmaissa vuosittaisilla kyselyillä ja määräajoin tehtävillä maa-arvioinneilla.

Suomi on ollut FATFin jäsen vuodesta 1991. FATF on julkaissut 40 rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen estämisen suositusta, joita FATFin jäsenvaltiot ovat poliittisesti sitoutuneet noudattamaan. Suositukset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2012 ja niihin on sen jälkeen tehty yksittäisiä täsmennyksiä.

Uusin maa-arviointi Suomesta valmistui keväällä 2019.

FATFin yleiskokous kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

FATF ylläpitää listauksia valtioista, joissa on havaittu strategisia puutteita ja joihin FATF kehottaa jäseniään kohdistamaan erilaisia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriö vastaa FATF-asioiden koordinaatiosta kansallisella tasolla.

Päivitetyt tiedot ja kriteerit listauksille FATFin verkkosivuilla:

Jurisdictions under Increased Monitoring

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

Euroopan unionin asiantuntijaryhmät

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat mukana Euroopan komission rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa asiantuntijaryhmässä (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing, EGMLTF). Asiantuntijaryhmä käsittelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ajankohtaisia eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten lainsäädännön täytäntöönpanoa, markkinailmiöitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

EGMLTF antaa komissiolle asiantuntija-apua poliittisten aloitteiden, säädösehdotusten, delegoitujen säädösten ja toimenpiteiden valmistelussa sekä koordinoi toimia jäsenvaltioiden kanssa. Asiantuntijaryhmässä vaihdetaan tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettujen säädösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta jäsenvaltioissa.   

Sisäministeriön poliisiosasto osallistuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään EU:n neuvoston lainvalvontatyöryhmään (Law Enforcement Working Party, LEWP) sekä terrorismityöryhmään (Working Party on Terrorism, TWP). Lainvalvontatyöryhmä käsittelee muun muassa viranomaisten välisen tiedonvaihdon vahvistamiseen liittyviä aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia.

Terrorismityöryhmässä koordinoidaan jäsenvaltioiden kantoja terrorismin torjuntaan, johdetaan neuvoston yleistä terrorisminvastaista toimintaa ja huolehditaan sen toteuttamisesta. Työryhmässä vaihdetaan tietoa terrorismin uhista ja tehdään vertaisarviointeja jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä terrorismin torjunnassa.  

Rahanpesun selvittelykeskuksen kansainvälinen yhteistyö

Epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen selvittäminen edellyttää usein kansainvälistä yhteistyötä toisen valtion rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

Rahanpesun selvittelykeskus on solminut kahdenvälisiä yhteistyöpöytäkirjoja useiden maiden kanssa. Operatiivisen yhteistyön lisäksi selvittelykeskus toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta vastaavien kansainvälisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa on laadittu useita kansainvälisiä sopimuksia.

Finanssivalvonnan kansainvälinen yhteistyö

Finanssivalvonta osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön maailmanlaajuisesti Euroopan, Pohjoismaiden ja Baltian tasolla.

Euroopan pankkiviranomainen

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä muodostuu kolmesta eri valvontaviranomaisesta: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA). Finanssivalvonta osallistuu näiden kolmen valvontaviranomaisen toimintaan.

EU uudisti Euroopan finanssivalvontajärjestelmää vuonna 2019. Uudistuksessa EBA sai unionin tasolla johtavan koordinointi- ja seurantatehtävän rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

EBA on Finanssivalvonnan merkittävä yhteistyöviranomainen EU-tasolla. Se on riippumaton EU:n toimielin, jonka tehtävänä on varmistaa tehokas ja yhdenmukainen pankkialan toiminnan sääntely ja valvonta EU:ssa. EBA voi antaa sitovia teknisiä standardeja (Technical Standards), ohjeita (Guidelines), suosituksia (Recommendations) ja kannanottoja (Opinions) sekä tehdä selvityksiä ja julkaista raportteja.

Uutena EU-tason yhteistyön muotona EBA on perustanut pysyvän sisäisen komitean (The Standing Committee on anti-money laundering and countering terrorist financing, AMLSC). AMLSC:n tehtävänä on koordinoida toimia, joilla ehkäistään rahoitusjärjestelmän käyttämistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tarkoituksiin. AMLSC valmistelee kaikki EBAn päätösehdotukset ja linjaukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvissä asioissa. Finanssivalvonnan edustaja on jäsenenä AMLSC:ssa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontakollegiot

Finanssivalvonta tekee kansainvälistä yhteistyötä myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontakollegioissa (AML Colleges). Näitä valvontakollegioita on perustettu, jotta voitaisiin tehostaa EU-jäsenvaltioiden valvojien yhteistyötä ja valvojien tietojenvaihtoa rajat ylittävässä toiminnassa rahanpesun ja terrorismin torjumiseksi. Valvontakollegioihin voidaan kutsua rahanpesun ja terrorismin estämisen valvojien lisäksi myös valvottavien vastuuvalvojia sekä muun muassa EU:n ulkopuolisten maiden rahanpesun ja terrorismin torjunnan valvojia.

Valvontakollegioiden avulla eri valtioiden valvojat voivat sopia muun muassa yhteisistä valvontatoimista.

Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyö

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan viranomaiset  ovat muodostaneet työryhmän, joka toimii jatkuvassa ja säännöllisessä yhteistyössä sekä vaihtaa kokemuksia ja tietoa rahanpesun ehkäisemiseksi tehokkaasti. Tavoitteena on, että rahanpesun estämisen valvonta on vahvemmin koordinoitua ja yhteistyö on jatkuvaa ja pitkäaikaista Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Finanssivalvonta osallistuu työryhmän työhön aktiivisesti.

Verohallinnon kansainvälinen yhteistyö

Verohallinto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Pohjoismaiden verohallinnot ovat laatineet Suomen verohallinnon johdolla käytännönläheisen koulutuspaketin koko Verohallinnon henkilöstölle, jotta se pystyy havaitsemaan ja estämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen. Koulutuksessa on neljä tasoa perustason tietopaketista syvällisempään materiaaliin, joka on tarkoitettu harmaan talouden torjuntaan erikoistuneelle henkilöstölle. Indikaattorit perustuvat talousjärjestö OECD:n käsikirjaan rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen havainnoinnista. Koulutusta tarjotaan tietyiltä osin myös muille viranomaisille ja sidosryhmille hyödynnettäväksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä kansainvälisiä instrumentteja

Wienin yleissopimus eli Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuodelta 1988.

Asetus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Strasbourgin sopimus eli rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus vuodelta 1990.

Asetus rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Palermon sopimus eli kansainvälinen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus vuodelta 2000.

Asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1373 vuodelta 2001 velvoittaa valtioita jäädyttämään terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden ja yhteisöjen varat. Suomessa tätä toteutetaan terrorismivarojen hallinnollisella jäädyttämisjärjestelmällä (laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi).

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä kansainvälisiä yhteisöjä ja järjestöjä 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen toimintaryhmä,  joka tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

Egmont-ryhmä on kansainvälinen Financial Intelligence Unit -yksiköiden välinen yhteistyöelin.

MONEYVAL on Euroopan neuvoston asettama asiantuntijaryhmä.

Europol on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio.

Interpol on kansainvälinen rikospoliisiorganisaatio.

The Global Programme against Money Laundering, UNGPML on YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen yksikön (The United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC) alaisuudessa toimiva kansainvälinen rahanpesun torjuntaohjelma

FIU.net on Europolin alaisuudessa toimiva EU-valtioiden rahanpesun torjunnasta vastaavien yksiköiden välinen tiedonvaihtoalusta.

Terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät kansainväliset pakotteet

YK ylläpitää julkista luetteloa turvallisuusneuvoston pakotteiden kohteina olevista henkilöistä ja yhteisöistä.

Euroopan unionin neuvosto ylläpitää erillistä julkista luetteloa terroritekoihin liittyvistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

YK:n luettelo

EU:n luettelo