Kansainvälinen yhteistyö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) yhteydessä. Se tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Ryhmä kehittää ja antaa toimintasuosituksia sekä seuraa niiden täytäntöönpanoa jäsenmaissa vuosittaisilla kyselyillä ja määräajoin tehtävillä maa-arvioinneilla.

Suomi on ollut FATFin jäsen vuodesta 1991. FATF on julkaissut 40 rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen estämisen suositusta, joita FATFin jäsenvaltiot ovat poliittisesti sitoutuneet noudattamaan. Suositukset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2012 ja niihin on sen jälkeen tehty yksittäisiä täsmennyksiä.

Uusin maa-arviointi Suomesta valmistui keväällä 2019.

FATFin yleiskokous kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

FATF ylläpitää listauksia valtioista, joissa on havaittu strategisia puutteita ja joihin FATF kehottaa jäseniään kohdistamaan erilaisia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriö vastaa FATF-asioiden koordinaatiosta kansallisella tasolla.

FATFin yleiskokouksen päätökset kesäkuussa 2024

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen toimintaryhmä (Financial Action Task Force, FATF) kokoontui 26.–28. kesäkuuta Singaporessa. Kokous oli kuudes ja viimeinen singaporelaisen T. Raja Kumarin puheenjohtajuuskaudella. FATFin puheenjohtajuus siirtyy Meksikon Elisa de Anda Madrazolle heinäkuussa. 

FATF poisti niin sanotulta harmaalta listaltaan (Jurisdictions under Increased Monitoring) Turkin ja Jamaikan ja lisäsi listalle Venezuelan ja Monacon. FATFin niin sanotulla mustalla listalla (Jurisdictions subject to a Call for Action) säilyvät Pohjois-Korea, Iran ja Myanamar. Pohjois-Korean osalta FATF nosti esiin huolen Pohjois-Korean lisääntyneistä yhteyksistä kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, mikä lisää joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen riskejä. FATF kannustaa Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden tarkempaan täytäntöönpanoon.  

Intian ja Kuwaitin maa-arviointiraportit hyväksyttiin

FATFissa käsiteltiin ja hyväksyttiin Intian ja Kuwaitin maa-arviointiraportit. FATFin suositusten noudattaminen on Intiassa hyvällä tasolla ja rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen vastaiset toimet pääasiassa tehokkaita, mutta sen tulisi tehostaa valvontaa ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toimeenpanoa tietyillä rahoitusalan ulkopuolisilla sektoreilla. Intian tulee korjata rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta epäiltyjen tuomioistuinprosessia koskevat viivästykset ja varmistaa, että terrorismin rahoittamisen vastaisia toimia sovelletaan NPO-sektoriin (non-profit organisations, voittoa tavoittelemattomat toimijat) riskiperusteisesti.

Kuwaitilla todettiin olevan vakavia puutteita rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämisen tehokkuudessa. Kuwaitin tulee parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien ymmärtämistään, tehostaa terrorismin rahoittamisen tutkintoja ja syytteeseen saattamisia ja varmistaa, että terrorismin tai joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen liittyvien varojen jäädyttäminen tapahtuu ilman viivästystä. 

Intian ja Kuwaitin maa-arviointiraportit julkaistaan laatua ja yhdenmukaisuutta varmistavan tarkastuksen jälkeen.

Venäjän jäsenyys yhä keskeytetty

Venäjän jäsenyys säilyy keskeytettynä, ja FATF kannustaa kaikkia säilymään valppaina liittyen riskeihin, joita aiheutuu kansainväliselle rahoitusjärjestelmälle Venäjään kohdistuvien pakotteiden soveltamisen kiertämisestä. 

Selvitys toimista, joilla estetään finanssialan ulkopuolisten toimialojen käyttäminen rahanpesun rahoittamisen edistämisessä

FATF hyväksyi selvityksen koskien toimenpiteitä, joilla estetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyssä nimettyjen finanssialan ulkopuolisten toimialojen ja yhteisöjen (Designated Non-Financial Business or Profession, DNFBP) käyttäminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen edistämiseen. Selvitys julkaistaan heinäkuussa. 

Virtuaalivaroja koskevien suositusten täytäntöönpano edistyminen

FATF julkaisee viidennen vuosittaisen päivityksen siitä, miten lainkäyttöalueet ovat edistyneet virtuaalivaroja ja virtuaalivarallisuuspalvelujen tarjoajia koskevien FATFin suositusten täytäntöönpanossa. Erityisesti ne valtiot, joissa on merkittävää virtuaalivaratoimintaa, ovat saavuttaneet edistystä edellisen päivityksen jälkeen, mutta edelleen 75 prosenttia valtioista noudattaa vain osittain tai ei lainkaan FATFin virtuaalivaroja koskevia suosituksia.

FATFin suosituksiin muutoksia

FATF on muuttamassa suosituksiaan vastaamaan rajat ylittävien maksujärjestelmien kehitystä ja alan standardien (erityisesti ISO2002) muutoksia. Muutoksilla pyritään varmistamaan, että FATFin suositukset ovat teknologianeutraaleja. Yleiskokous päätti, että ennen muutosten viimeistelyä tulee käydä lisää vuoropuhelua julkisen ja yksityissektorin kanssa. 

FATF julkaisi Women in FATF-aloitteeseen liittyvän e-kirjan “Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation of Women Leaders”. 

Tulevan kauden prioriteetit

Tuleva puheenjohtaja Elisa de Anda Madrazo esitteli prioriteettinsa kaudelleen 2024–2026, joita olivat 

  • edistää taloudellista osallisuutta edistämällä suositusten riskiperusteista täytäntöönpanoa
  • varmistaa, että uusi arviointikierros aloitetaan menestyksekkäästi
  • vahvistaa maailmanlaajuisen verkoston yhtenäisyyttä edistämällä avoimuutta, osallisuutta ja yhtenäisyyttä sekä tukemalla ehdotuksia FATFin ja FSRB:n (FATF-style regional bodies) välisen yhteistyön lisäämiseksi
  • tukea FATF-suositusten tehokasta täytäntöönpanoa liittyen varojen takaisinperintään, tosiasiallisiin edunsaajiin ja virtuaalivaroihin
  • jatkaa toimia terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen torjumiseksi.

FATFin kooste yleiskokouksen tuloksista
FATFin niin sanottu harmaa lista
FATFin niin sanottu musta lista

Euroopan unionin asiantuntijaryhmät

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat mukana Euroopan komission rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa asiantuntijaryhmässä (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing, EGMLTF). Asiantuntijaryhmä käsittelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ajankohtaisia eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia kysymyksiä, kuten lainsäädännön täytäntöönpanoa, markkinailmiöitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

EGMLTF antaa komissiolle asiantuntija-apua poliittisten aloitteiden, säädösehdotusten, delegoitujen säädösten ja toimenpiteiden valmistelussa sekä koordinoi toimia jäsenvaltioiden kanssa. Asiantuntijaryhmässä vaihdetaan tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annettujen säädösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta jäsenvaltioissa.   

Sisäministeriön poliisiosasto osallistuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään EU:n neuvoston lainvalvontatyöryhmään (Law Enforcement Working Party, LEWP) sekä terrorismityöryhmään (Working Party on Terrorism, TWP). Lainvalvontatyöryhmä käsittelee muun muassa viranomaisten välisen tiedonvaihdon vahvistamiseen liittyviä aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia.

Terrorismityöryhmässä koordinoidaan jäsenvaltioiden kantoja terrorismin torjuntaan, johdetaan neuvoston yleistä terrorisminvastaista toimintaa ja huolehditaan sen toteuttamisesta. Työryhmässä vaihdetaan tietoa terrorismin uhista ja tehdään vertaisarviointeja jäsenvaltioiden parhaista käytännöistä terrorismin torjunnassa.  

Rahanpesun selvittelykeskuksen kansainvälinen yhteistyö

Epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen selvittäminen edellyttää usein kansainvälistä yhteistyötä toisen valtion rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten kanssa.

Rahanpesun selvittelykeskus on solminut kahdenvälisiä yhteistyöpöytäkirjoja useiden maiden kanssa. Operatiivisen yhteistyön lisäksi selvittelykeskus toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta vastaavien kansainvälisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Osaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa on laadittu useita kansainvälisiä sopimuksia.

Finanssivalvonnan kansainvälinen yhteistyö

Finanssivalvonta osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön maailmanlaajuisesti Euroopan, Pohjoismaiden ja Baltian tasolla.

Euroopan pankkiviranomainen

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä muodostuu kolmesta eri valvontaviranomaisesta: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA). Finanssivalvonta osallistuu näiden kolmen valvontaviranomaisen toimintaan.

EU uudisti Euroopan finanssivalvontajärjestelmää vuonna 2019. Uudistuksessa EBA sai unionin tasolla johtavan koordinointi- ja seurantatehtävän rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

EBA on Finanssivalvonnan merkittävä yhteistyöviranomainen EU-tasolla. Se on riippumaton EU:n toimielin, jonka tehtävänä on varmistaa tehokas ja yhdenmukainen pankkialan toiminnan sääntely ja valvonta EU:ssa. EBA voi antaa sitovia teknisiä standardeja (Technical Standards), ohjeita (Guidelines), suosituksia (Recommendations) ja kannanottoja (Opinions) sekä tehdä selvityksiä ja julkaista raportteja.

Uutena EU-tason yhteistyön muotona EBA on perustanut pysyvän sisäisen komitean (The Standing Committee on anti-money laundering and countering terrorist financing, AMLSC). AMLSC:n tehtävänä on koordinoida toimia, joilla ehkäistään rahoitusjärjestelmän käyttämistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tarkoituksiin. AMLSC valmistelee kaikki EBAn päätösehdotukset ja linjaukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvissä asioissa. Finanssivalvonnan edustaja on jäsenenä AMLSC:ssa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontakollegiot

Finanssivalvonta tekee kansainvälistä yhteistyötä myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontakollegioissa (AML Colleges). Näitä valvontakollegioita on perustettu, jotta voitaisiin tehostaa EU-jäsenvaltioiden valvojien yhteistyötä ja valvojien tietojenvaihtoa rajat ylittävässä toiminnassa rahanpesun ja terrorismin torjumiseksi. Valvontakollegioihin voidaan kutsua rahanpesun ja terrorismin estämisen valvojien lisäksi myös valvottavien vastuuvalvojia sekä muun muassa EU:n ulkopuolisten maiden rahanpesun ja terrorismin torjunnan valvojia.

Valvontakollegioiden avulla eri valtioiden valvojat voivat sopia muun muassa yhteisistä valvontatoimista.

Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyö

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan viranomaiset ovat muodostaneet työryhmän, joka toimii jatkuvassa ja säännöllisessä yhteistyössä sekä vaihtaa kokemuksia ja tietoa rahanpesun ehkäisemiseksi tehokkaasti. Tavoitteena on, että rahanpesun estämisen valvonta on vahvemmin koordinoitua ja yhteistyö on jatkuvaa ja pitkäaikaista Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Finanssivalvonta osallistuu työryhmän työhön aktiivisesti.

Verohallinnon kansainvälinen yhteistyö

Verohallinto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Pohjoismaiden verohallinnot ovat laatineet Suomen verohallinnon johdolla käytännönläheisen koulutuspaketin koko Verohallinnon henkilöstölle, jotta se pystyy havaitsemaan ja estämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen. Koulutuksessa on neljä tasoa perustason tietopaketista syvällisempään materiaaliin, joka on tarkoitettu harmaan talouden torjuntaan erikoistuneelle henkilöstölle. Indikaattorit perustuvat talousjärjestö OECD:n käsikirjaan rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen havainnoinnista. Koulutusta tarjotaan tietyiltä osin myös muille viranomaisille ja sidosryhmille hyödynnettäväksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä kansainvälisiä instrumentteja

Wienin yleissopimus eli Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuodelta 1988.

Asetus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Strasbourgin sopimus eli rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikointia ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus vuodelta 1990.

Asetus rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Palermon sopimus eli kansainvälinen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus vuodelta 2000.

Asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1373 vuodelta 2001 velvoittaa valtioita jäädyttämään terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden ja yhteisöjen varat. Suomessa tätä toteutetaan terrorismivarojen hallinnollisella jäädyttämisjärjestelmällä (laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi).

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä kansainvälisiä yhteisöjä ja järjestöjä 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen toimintaryhmä,  joka tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

Egmont-ryhmä on kansainvälinen Financial Intelligence Unit -yksiköiden välinen yhteistyöelin.

MONEYVAL on Euroopan neuvoston asettama asiantuntijaryhmä.

Europol on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio.

Interpol on kansainvälinen rikospoliisiorganisaatio.

The Global Programme against Money Laundering, UNGPML on YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen yksikön (The United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC) alaisuudessa toimiva kansainvälinen rahanpesun torjuntaohjelma

FIU.net on Europolin alaisuudessa toimiva EU-valtioiden rahanpesun torjunnasta vastaavien yksiköiden välinen tiedonvaihtoalusta.

Terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät kansainväliset pakotteet

YK ylläpitää julkista luetteloa turvallisuusneuvoston pakotteiden kohteina olevista henkilöistä ja yhteisöistä.

Euroopan unionin neuvosto ylläpitää erillistä julkista luetteloa terroritekoihin liittyvistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

YK:n luettelo

EU:n luettelo

Katso myös: riskien välttämistä koskeva strategia Yhdysvalloissa

De-risking tarkoittaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä riskien välttämistä esimerkiksi kieltäytymällä tarjoamasta pankkipalveluja tietyille ryhmille sen sijaan, että asiakkaaseen liittyvää riskiä hallittaisiin muuten. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tarkastelee de-risking-strategiassaaan ilmiötä ja sen seurauksia. Strategiassa tunnistetaan niitä tahoja, joihin ilmiöllä on suurin vaikutus ja ehdotetaan toimia de-riskingin estämiseksi.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön de-risking-strategia