Kansallinen yhteistyö

Viranomaiset ja muut toimijat tekevät yhteistyötä, jotta rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen saataisiin estettyä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen viranomaisyhteistyöryhmä

Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä

 • parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä
 • tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä
 • yhtenäistämällä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnan toimintamalleja
 • varmistamalla tilastoinnin seuranta
 • tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmä selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten välisen tietojenvaihdon haasteita. Ryhmä etsii ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on seurata kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivittämistä sekä hyväksyä tarkoituksenmukainen tapa riskiarvion toteuttamiseksi ja riskiarviotyössä käytettäväksi metodologiaksi. Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimien etenemisestä työryhmälle.

Työryhmän yhteispuheenjohtajina toimivat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö. Ryhmän jäseniä ovat ulkoministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Tulli, Verohallinto, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö, keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus, suojelupoliisi, Poliisihallitus, Poliisihallituksen arpajaishallinto, Rajavartiolaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto, Patentti-  ja rekisterihallitus sekä Suomen Asianajajaliitto.

Viranomaisyhteistyöryhmälle on perustettu alatyöryhmiä:

 • Valvojien alatyöryhmä keskittyy rahanpesulain mukaisten valvojien väliseen tietojenvaihtoon.
 • NPO-alatyöryhmä (non-profit organisations, voittoa tavoittelemattomat toimijat) kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaa NPO-sektorilla (harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman 2020–2023 hanke).
 • Riskiarvioalatyöryhmä valmistelee ehdotuksen riskiarvion tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttamistavaksi ja riskiarviossa käytettäväksi metodologiaksi. Riskiarvioalatyöryhmä huolehtii myös muun muassa riskiarviotyön etenemisestä ja ohjaa riskiarviota tekeviä tahoja.

Viranomaisyhteistyöryhmän hankesivu (vm.fi)

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategia ja toimenpideohjelma (Harmaa talous & talousrikollisuus –sivusto)

FATF-johtoryhmä ja FATF-ryhmä

Suomi on jäsenenä kansainvälisessä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisessa toimintaryhmässä (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering). Suomessa on kansallista yhteistyötä varten FATF-johtoryhmä ja FATF-ryhmä. 

FATF-johtoryhmä ohjaa ja koordinoi kansallisesti niiden velvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka johtuvat Suomen FATF-jäsenyydestä. Johtoryhmän tehtävänä on

 • huolehtia viranomaisyhteistyöstä
 • kehittää toimintasuunnitelmia ja päättää niiden täytäntöönpanosta
 • koordinoida edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä kysymyksiä ja keskustelua
 • päättää Suomen kannoista FATFin työryhmien kokouksiin ja yleiskokouksiin.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriö. Jäseninä ovat keskeiset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä vastaavat viranomaiset ja toimijat.

FATF-johtoryhmän alaisuudessa toimii FATF-ryhmä, joka valmistelee Suomen kannat johtoryhmälle päätettäväksi. Lisäksi ryhmä kerää tietoja ja valmistelee vastaukset FATFilta tulleisiin kommentointi- ja tietopyyntöihin. FATF-ryhmään kuuluvat organisaatiot nimeävät omat edustajansa FATFin työryhmien kokouksiin ja yleiskokoukseen.

FATF-ryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriö ja jäseninä ovat samat organisaatiot kuin FATF-johtoryhmässä. 

Rahanpesun selvittelykeskuksen ja ilmoitusvelvollisten välinen asiantuntijaryhmä FAMLIT

FAMLIT (Finnish Anti Money Laundering Intelligence Taskforce) on keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen ja rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten välinen asiantuntijaryhmä.  Ryhmä pyrkii tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

Operatiivisen yhteistyön tavoitteena on, että osapuolet vaihtavat tietoja konkreettisista rahanpesulain mukaisista epäilyttävistä liiketoimista ja kohteista.

Torjuntaprosessien kehittämisessä yhtenä tavoitteena on poistaa tiedonvaihdon esteitä, vaihtaa ajankohtaista tekotapatietoa ja tietoa rahanpesun riskeistä. Ryhmä myös kehittää ilmoitusvelvollisten valmiuksia tunnistaa paremmin mahdollisia epäilyttäviä liiketoimia esimerkiksi rikoslajikohtaisesti. Se antaa palautetta rahanpesuilmoitusten laadusta ja vaikutuksista sekä onnistumisista. Lisäksi asiantuntijaryhmä tuo kehitysideoita rahanpesun selvittelykeskuksen ja ilmoitusvelvollisten torjuntaprosesseihin.