Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa pankki- ja sijoitustoiminta, valuutanvaihto, kiinteistönvälitys, perintä, kirjanpito ja tilintarkastus sekä oikeudellisten palveluiden tarjoaminen.

Muun muassa näillä toimialoilla toimivien yritysten ja ammatinharjoittajien on ilmoitettava Rahanpesun selvittelykeskukselle havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista, jotka voivat liittyä joko rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin kuuluu laaja joukko eri toimialojen elinkeinonharjoittajia. Osa toimialoista vaatii erillisen luvan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Toimija saattaa myös olla velvollinen rekisteröitymään toimintaa valvovan tahon ylläpitämään rekisteriin. Osalla ilmoitusvelvollisista kumpikaan näistä perusteista ei kuitenkaan täyty. Tällöin ilmoitusvelvollisen on ilmoittauduttava rahanpesun valvontarekisteriin.
 

Toimilupaa edellyttävät toimialat ja luvan hakeminen

Erillistä toimilupaa edellyttävät alat valvojittain:

Finanssivalvonta

Finanssimarkkinoilla toimiminen tai palvelun tarjoaminen on usein säänneltyä ja luvanvaraista. 

Toimilupia myöntäviä viranomaisia ovat EKP, Finanssivalvonta, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto. 

Liiketoimintamallista riippuen voi toiminta edellyttää toimilupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusmenettelyä (notifikaatio). Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan toiminnan edellyttämään lupa- tai vastaavaan menettelyyn.

Talletuspankit ja muut luottolaitokset

Maksupalvelun tarjoajat

Asuntoluotonvälittäjät

Virtuaalivaluutan tarjoajat
 
Sijoituspalvelun tarjoajat 

Rahastoyhtiöt

Joukkorahoituksen välittäjät
 
Vaihtoehtorahastojen hoitajat 

Brexit and UK funds' and fund managers' cross-border notifications

Henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt

Vakuutusedustajat

Arvopaperikeskus

Toimiluvan myöntää valtiovarainministeriö

Tilinhoitajayhteisöt

Toimiluvan myöntää Finanssivalvonta

Säilytysyhteisöt 

Rahastoyhtiön toimiluvan hakeminen

Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Perintäliikkeet

Elinkeinonharjoittaja, joka perii saatavia toisen lukuun tai omia saatavia tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa tulee hakeutua perintärekisteriin. Hakija toimittaa kirjaamoon ilmoituksen hakeakseen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin ja täyttää siihen kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot ja toimittaa tarvittavat liitteet.

Aluehallintovirasto tarkistaa tietojen ja toimitettujen asiakirjojen oikeellisuuden ja riittävyyden ja selvittää kaikkien vastuuhenkilöiden luotettavuuden ja vakavaraisuuden, pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä, jonka jälkeen tehdään maksullinen päätös, joko myönteinen tai kielteinen.

Perintätoiminnan valvonta

Perintätoimen harjoittajien rekisteri

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (15.12.2000/1075) mukaan kiinteistönvälityksellä ja vuokrahuoneiston välityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa. Tätä lakia ei sovelleta mm. satunnaiseen (enintään 5 toimeksiantoa vuodessa) välitystoimintaan, jos toimintaa ei markkinoida.

Aluehallintovirasto pitää rekisteriä välitysliikkeistä (välitysliikerekisteri). Sen, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on tehtävä ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallintoa on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Välitystoiminnan voi aloittaa sen jälkeen, kun aluehallintovirasto on tehnyt rekisteröintipäätöksen ja välitysliike on merkitty välitysliikerekisteriin.  Aloitusilmoituksen keskimääräinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Kiinteistönvälitysliikkeet

Välitysliikerekisteriin

Vertaislainanvälittäjät

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) säädetyn lain mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää valtakunnallista rekisteriä luotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä (luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri) ja valvoo rekisterilain noudattamista.

Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät

Vertaislainanvälittäjien rekisteri

Panttilainauslaitokset

Panttilainauslaitos on panttilainaustoimintaa varten perustettu osakeyhtiö, joka on saanut siihen toimiluvan.

Panttilainaustoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintana harjoitettavaa rahalainojen antamista luonnollisille henkilöille irtainta panttia vastaan. Panttilainauslaitos ei saa ottaa vastaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä. Lainanottaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa lainasta. Pantti, joka voi olla vain käteispantti, on ainoa lainan vakuus.

Toimilupahakemuksen liitteenä on annettava seuraavat tiedot:

 • selvitys panttilainauslaitoksen omistajista ja heidän omistusosuuksistaan;
 • selvitys hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä;
 • perustamiskirja;
 • muut aluehallintoviraston tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

Panttilainauslaitokselle on myönnettävä toimilupa, jos panttilainauslaitoksen omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta saadun selvityksen ja muun selvityksen perusteella voidaan varmistua, että panttilainauslaitosta tullaan johtamaan ammattitaitoisesti, luotettavasti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että panttilainauslaitos muutoin tulee noudattamaan panttilainauslain säännöksiä. Luvan myöntää aluehallintovirasto.

Panttilainauslaitosten valvonta

Panttauslaitostoimintaa harjoittavien rekisteri

Ilmoitusvelvolliset valvojittain

Finanssivalvonta

Talletuspankit ja muut luottolaitokset 
Maksupalveluntarjoajat
Virtuaalivaluuttapalveluntarjoajat
Sijoituspalveluntarjoajat
Rahastoyhtiöt
Joukkorahoitusyhtiöt
Vaihtoehtorahastonhoitajat
Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutusedustajat
Arvopaperikeskus
Tilinhoitajayhteisöt
Säilytysyhteisöt

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lakipalvelut
Rahoituspalvelut
Vertaislainanvälittäjät
Yrityskonsultointia ja sijoituspalveluiden oheispalvelua tarjoavat
Panttilainauslaitokset
Välitysliikkeet
Perintäliikkeet
Yrityspalvelut
Veroneuvonta
Kirjanpitäjät
Tavarakauppa 
Taiteen myynti 

Patentti -ja rekisterihallitus

Tilintarkastajat

Suomen asianajajaliitto

Asianajajat

Poliisihallitus

Rahapeliyhteisö

Ahvenanmaan maakuntahallitus

Ahvenanmaalla toimivat kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet

Ålands lotteriinspektion

Ahvenanmaalla toimiva rahapeliyhteisö

Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin

Suuri osa ilmoitusvelvollisista harjoittaa sellaista toimintaa, joka edellyttää toimilupaa. Toimija saattaa myös olla velvollinen rekisteröitymään toimintaa valvovan viranomaisen ylläpitämään rekisteriin.

Osalla ilmoitusvelvollisista kumpikaan näistä perusteista ei kuitenkaan täyty. Tällöin ilmoitusvelvollisen on ilmoittauduttava rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin on maksullista. 

Rahanpesun valvontarekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Rekisteri on julkinen ja sen tietoja voi tarkastella ilman kirjautumista.

Niiden toimijoiden, joita valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, täytyy rekisteröityä johonkin elinkeinovalvonnan rekisteriin. Jos toimija on jo rekisteröitynyt johonkin muuhun aluehallintoviraston elinkeinovalvonnan rekisteriin, sen ei tarvitse hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin.  Näitä toimijoita ovat perintäliikkeet, kuluttajaluotonantajat, kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet sekä panttilainauslaitokset, jotka kaikki kuuluvat omaan toimilupaluetteloonsa. 

Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, sillä heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista. Ilmoitusvelvollisten rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa ohjeistusta sekä tietojen ilmoittamista ja keräämistä, kun valvottavien kanssa voidaan pitää yhteyttä.

Seuraavilla toimijoilla on velvollisuus hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin:

 • Lakipalvelut
 • Rahoituspalvelut
 • Vertaislainanvälittäjät
 • Yrityskonsultointia ja sijoituspalveluiden oheispalvelua tarjoavat
 • Panttilainauslaitokset
 • Välitysliikkeet
 • Perintäliikkeet
 • Yrityspalvelut
 • Veroneuvonta
 • Kirjanpitäjät
 • Tavarakauppa 
 • Taiteen myynti

Valvontarekisteri

Testaa kyselyllä, oletko rekisteröitymisvelvollinen aluehallintoviraston valvontarekisteriin

Rahanpesulain valvonta

Kauanko hakemuksen käsittelyssä kestää? 

Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttavat hakemusten määrä ja mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset.  

Kuinka paljon rekisteröityminen maksaa? 

Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin on maksullista. Rekisteröintimaksu on 200 euroa. Yrityspalveluntarjoajien ja valuutanvaihtajien rekisteröintimaksu on 355 euroa. Maksuista määrätään valtioneuvoston asetuksessa. Rekisteröintimaksu laskutetaan erikseen rekisteröintipäätöksen jälkeen. Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä. 

Rahanpesulain noudattaminen

Rahanpesulaissa säädetään menettelyistä, joita ilmoitusvelvollisen on noudatettava. Ilmoitusvelvollisen on esimerkiksi tunnistettava toimialaansa liittyvät riskit ja suunniteltava sekä toteutettava torjunta riskilähtöisesti. Ilmoitusvelvollisen on myös tunnistettava ja tunnettava asiakkaansa sekä heidän toimintansa ja seurattava sitä. 

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta

Ilmoita epäilystä

Linkit valvontaviranomaisten ilmoituslomakkeisiin

Finanssivalvonnan ilmoituslomake väärinkäytösepäilystä

Aluehallintoviraston ilmoituslomake epäillystä rahanpesulain rikkomisesta

Poliisin ilmoituslomake epäilystä rahanpesulain rikkomisesta koskien rahapeliyhteisöä tai sen asiamiehiä

Ahvenanmaan arpajaisia valvovan viranomaisen ilmoituslomake muun muassa arpajaislain vastaisia pelejä tai rahanpesua koskevista epäilyistä

Valvontailmoitus edunsaajatiedoista

Ilmoitusvelvollisten, valvontaviranomaisten ja Suomen Asianajajaliiton täytyy ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), jos ne havaitsevat puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia kaupparekisterin edunsaajatiedoissa. 

Jos kaupparekisteriin merkityt edunsaajatiedot poikkeavat hallussasi olevista tiedoista, toimi seuraavasti: 

 • Varmista hallussasi olevien tietojen oikeellisuus.
 • Jos tietojen varmistamisen jälkeenkin käsityksesi on, että kaupparekisterin tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, pyydä yritystä päivittämään edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. 
 • Jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta viikon kuluessa, tee valvontailmoitus PRH:een.
 • Seuraa yrityksen tietoja tämän ajan. Voit ilmoittaa myös heti havaitsemastasi puutteesta tai epäjohdonmukaisuudesta PRH:een. 
 • Huomaa, että valvontailmoituksen tekeminen PRH:een ei poista tai lievennä velvollisuuttasi tunnistaa yrityksen tosiasialliset edunsaajat.

Valvontailmoitus on maksuton.

Älä tee valvontailmoitusta, jos yritys ei ole vielä lainkaan tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.  Sinun on kuitenkin hyvä neuvoa yritystä tekemään edunsaajailmoitus viipymättä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeet valvontailmoituksen tekemiseen

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen

Tunne ja tunnista asiakkaasi on yksi rahanpesun torjunnan kulmakiviä. Rahanpesulaki asettaa sinulle useita erilaisia velvollisuuksia liittyen asiakkaisiisi. Velvollisuuksiisi vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

 • asiakaskuntasi koostumus
 • vakituinen asiakaskunta vai vaihtuva asiakaskunta
 • asiakkaasi kotipaikka tai poliittinen status
 • yksityishenkilö vai oikeushenkilö
 • liiketoimintasi muoto
 • fyysinen myynti- tai palvelupiste vai verkkokauppa
 • yksittäisen liiketoimesi luonne ja maksutapa
 • tavanomaisesta poikkeava liiketoimi ja/tai käteismaksu

Tutustu tarkemmin alla olevien linkkien kautta eri valvojien seikkaperäisiin ohjeisiin asiakkaan tuntemisesta ja tunnistamisesta:

Finanssivalvonta

Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen – Kysymyksiä ja vastauksia

Asiakkaan tuntemistietojen päivittämisen tulee tapahtua riskiperusteisesti – tarpeettomia palvelujen rajoittamisia tulee välttää

Virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 4/2019 voimaan 1.7.2019

Tunne asiakkaasi

Varmista, että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä. Jos tuotteiden viennille ei ole pakotteista johtuvaa estettä, tulee seuraavaksi varmistua siitä, etteivät pakotevaltiossa sijaitseva liikekumppani ja muut liiketoimeen osallistuvat henkilöt ja yhteisöt ole pakotelistattuja.

Luettelo pakotteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä löytyy sekin kulloisenkin pakoteasetuksen liitteestä. Luettelossa mainittujen henkilöiden kanssa on kieltäydyttävä kaikista liiketoimista, ja myös jo aloitetut liiketoimet on viipymättä keskeytettävä. Luettelossa mainituilta henkilöiltä tai yhteisöiltä ei myöskään tule hankkia esimerkiksi kuljetus-, rahoitus- tai pankkipalveluita.

Pakoteluettelossa mainituille henkilöille tai yhteisölle on kiellettyä luovuttaa mitään omaisuutta välillisestikään. Vienti on siis kiellettyä myös silloin, jos vietävät tavarat, teknologia tai tietotaito päätyisivät välikäden kautta listatun tahon käyttöön tai hyödynnettäväksi.

Välillisestä luovuttamisesta on kyse esimerkiksi silloin, jos näennäisenä asiakkaana esiintyvä yritys tosiasiallisesti toimii listatun tahon puolesta hankkiakseen tälle tavaraa EU:sta. Erityisen suuri riski tällaisesta välillisestä luovuttamisesta on muun muassa silloin, kun ulkomainen ostaja on listatun henkilön tai yhtiön omistuksessa.

Ulkoministeriön listaamat pakotteet maittain