Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjunnan kannalta avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa pankki- ja sijoitustoiminta, virtuaalivaluutan tarjoaminen, kiinteistönvälitys, perintä, kirjanpito ja tilintarkastus sekä oikeudellisten palveluiden tarjoaminen. Muun muassa näillä aloilla toimivia elinkeinonharjoittajia kutsutaan ilmoitusvelvollisiksi.

Rahanpesulaissa säädetään velvollisuuksista, joita ilmoitusvelvollisen on noudatettava.

Jos olet ilmoitusvelvollinen,

 • laadi omaa toimintaasi koskeva rahanpesun riskiarvio
 • tunnista ja tunne asiakkaasi
 • seuraa asiakkaidesi toimintaa
 • tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle
 • huolehdi, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niitä osataan noudattaa päivittäisessä liiketoiminnassasi.

Riskiarvio


Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan keskeinen lähtökohta on riskiperusteisuus. Riskiperusteisuus tarkoittaa, että ilmoitusvelvollisena tunnistat, arvioit ja ymmärrät ne rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, joille omassa toiminnassasi altistut.

Ilmoitusvelvollisena sinun täytyy laatia kirjallinen, omaa liiketoimintaasi ohjaava riskiarvio. Riskiarvion laadinnassa tulee ottaa huomioon liiketoimintasi luonne, koko ja sen laajuus. Riskit arvioituasi kykenet mitoittamaan rahanpesulain edellyttämät toimenpiteet tunnistamisiesi riskien mukaan.

Tutustu tarkemmin valvojien ohjeisiin riskiarvion laadinnasta:

Finanssivalvonnan sivusto riskiarviosta

Aluehallintoviraston ohje riskiarvion laatimiseksi

Aluehallintoviraston riskiarviolomakepohja

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen

Yksi ilmoitusvelvollisen tärkeimmistä velvoitteista on tuntea asiakkaansa. Sinun täytyy tietää, kenen kanssa asioit ja millaista asiakkaasi normaali toiminta on. Rahanpesulaki asettaa sinulle useita erilaisia velvollisuuksia liittyen asiakkaisiisi. Ilmoitusvelvollisena sinun täytyy:

 • tunnistaa asiakkaasi ja todentaa asiakkaasi henkilöllisyys
 • tunnistaa asiakkaasi tosiasiallinen edunsaaja, ja tarvittaessa todentaa edunsaajan henkilöllisyys
 • tunnistaa asiakkaan edustaja ja todentaa edustajan henkilöllisyys
 • hankkia tarpeelliset taustatiedot asiakkaasta ja hänen liiketoiminnastaan, sekä perusteet palvelun käytölle
 • säilyttää asiakkaan tuntemistiedot

Tuntemisvelvollisuuksiisi vaikuttavat muun muassa asiakkuuden vakituisuus, onko asiakas tai tämän perheenjäsen poliittisesti vaikutusvaltainen, liiketoimen maksutapa tai se tavataanko asiakas fyysisesti vai toteutetaanko liiketoimi pelkästään etämyynnin avulla.

Tutustu tarkemmin eri valvojien seikkaperäisiin ohjeisiin asiakkaan tuntemisesta ja tunnistamisesta:

Finanssivalvonta: Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Finanssivalvonta: Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen

Finanssivalvonta: Asiakkaan tuntemistietojen päivittämisen tulee tapahtua riskiperusteisesti- tarpeettomia palvelujen rajoittamisia tulee välttää

Finanssivalvonta: Virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 4/2019 voimaan 1.7.2019

Aluehallintoviraston yleisohje ilmoitusvelvollisille

Asiakkaan tuntemiseen liittyy velvollisuus varmistaa, ettei liiketoimeen liity varojen jäädyttämisen kohteeksi asetettuja henkilöitä tai tahoja.

Valvottavan pitää seurata EU:n pakotesäädöksiä ja kansallisia varojen jäädyttämispäätöksiä ja tarkistaa rekisterinsä sekä seurata maksuliikennettä ja muita liiketoimiaan varmistaakseen, ettei asiakkaina ole varojen jäädyttämisenkohteeksi asetettuja henkilöitä tai tahoja. Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee rekistereistään tai maksuliikenteestään tahon, joka on pakotelistalla tai kansallisen jäädyttämispäätöksen kohteena, ilmoitusvelvollisen tulee jäädyttää varat tai keskeyttää liiketoimi ja ilmoittaa asiasta Ulosottolaitokseen.

EU:n pakotesäännösten noudattamista koordinoi ulkoministeriö. Kansalliseen lakiin perustuvat jäädyttämispäätökset tekee puolestaan keskusrikospoliisi ja niiden täytäntöönpanosta vastaa Ulosottolaitos.

Lisätietoa kansainvälisistä pakotteista löydät ulkoministeriön pakotesivuilta.
Pakotteet maittain löydät ulkoministeriön sivuilta.

Ota yhteyttä Ulosottolaitokseen jäädyttämispäätöksiin liittyvissä tiedusteluissa.

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta

Ilmoitusvelvollisena sinun on tunnettava asiakkaasi ja seurattava asiakassuhdetta koko sen keston ajan. Jos huomaat asiakkaallasi poikkeavan liiketoimen, selvitä tarkemmin liiketoimen perusteita ja tarkoitusta. Mikäli liiketoimi vaikuttaa selvityksenkin jälkeen epäilyttävältä, tee siitä välittömästi ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Tee ilmoitus myös aina keskeyttäessäsi liiketoimen sen epäilyttävyyden takia.

Lisätietoa epäilyttävästä liiketoimesta ja ilmoituksen tekemisestä löydät Ilmoita epäilystä-välilehdeltä.

Lisätietoa löydät myös Aluehallintoviraston Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen -ohjeesta

Ilmoitus rahanpesulain rikkomisepäilystä

Jos huomaat oman yrityksesi tai kumppaniyrityksesi rahanpesulain noudattamisessa puutteita, voit ilmoittaa siitä suoraan valvontaviranomaisille. Voit toimia näin myös, jos asioit itse yrityksessä, jossa näitä velvoitteita ei noudateta. Kullakin valvojalla on oma kanavansa, jota pitkin ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti.

Linkit valvontaviranomaisten ilmoituslomakkeisiin

Finanssivalvonnan ilmoituslomake väärinkäytösepäilystä

Aluehallintoviraston ilmoituslomake epäillystä rahanpesulain rikkomisesta

Poliisin ilmoituslomake epäilystä rahanpesulain rikkomisesta koskien rahapeliyhteisöä tai sen asiamiehiä

Ahvenanmaan arpajaisia valvovan viranomaisen ilmoituslomake muun muassa arpajaislain vastaisia pelejä tai rahanpesua koskevista epäilyistä

Valvontailmoitus edunsaajatietojen puutteista

Ilmoitusvelvollisten täytyy ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), jos ne havaitsevat puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia kaupparekisterin edunsaajatiedoissa. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Jos kaupparekisteriin merkityt edunsaajatiedot poikkeavat hallussasi olevista tiedoista, toimi seuraavasti:

 • Varmista hallussasi olevien tietojen oikeellisuus.
 • Jos tietojen varmistamisen jälkeenkin käsityksesi on, että kaupparekisterin tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, pyydä yritystä päivittämään edunsaajatietonsa kaupparekisteriin.
 • Jos yritys ei tee edunsaajailmoitusta viikon kuluessa, tee valvontailmoitus PRH:een.
 • Seuraa yrityksen tietoja tämän ajan. Voit ilmoittaa myös heti havaitsemastasi puutteesta tai epäjohdonmukaisuudesta PRH:een.
 • Huomaa, että valvontailmoituksen tekeminen PRH:een ei poista tai lievennä velvollisuuttasi tunnistaa yrityksen tosiasialliset edunsaajat.

Valvontailmoitus on maksuton.

Älä tee valvontailmoitusta, jos yritys ei ole vielä lainkaan tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.  Sinun on kuitenkin hyvä neuvoa yritystä tekemään edunsaajailmoitus viipymättä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeet valvontailmoituksen tekemiseen.

Ilmoitusvelvolliset valvojittain

Rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin kuuluu laaja joukko eri toimialojen elinkeinonharjoittajia. Osa toimialoista vaatii erillisen luvan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Toimija saattaa myös olla velvollinen rekisteröitymään toimintaa valvovan tahon ylläpitämään rekisteriin. Osalla ilmoitusvelvollisista kumpikaan näistä perusteista ei kuitenkaan täyty. Tällöin ilmoitusvelvollisen on ilmoittauduttava rahanpesun valvontarekisteriin.

Finanssivalvonta

Finanssimarkkinoilla toimiminen tai palvelun tarjoaminen on usein säänneltyä ja luvanvaraista. 

Toimilupia myöntäviä viranomaisia ovat Euroopan keskuspankki, Finanssivalvonta, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto. 

Liiketoimintamallista riippuen toiminta voi edellyttää toimilupaa, rekisteröintiä tai ilmoitusmenettelyä (notifikaatio). Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan toiminnan edellyttämään lupa- tai vastaavaan menettelyyn.

Talletuspankit ja muut luottolaitokset
Maksupalvelun tarjoajat
Asuntoluotonvälittäjät
Virtuaalivaluutan tarjoajat
Sijoituspalvelun tarjoajat
Rahastoyhtiöt
Joukkorahoituksen välittäjät
Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt
Vakuutusedustajat
Arvopaperikeskus (Toimiluvan myöntää valtiovarainministeriö)
Tilinhoitajayhteisöt (Toimiluvan myöntää Finanssivalvonta)
Säilytysyhteisöt
Rahastoyhtiön toimiluvan hakeminen
Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Luotonantajat ja vertaislainavälittäjät

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kaikkien Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvomien ilmoitusvelvollisten täytyy rekisteröityä johonkin elinkeinovalvonnan rekisteriin. Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden sekä perintäliikkeiden tulee rekisteröityä omiin elinkeinorekistereihin, panttilainauslaitokset taas kuuluvat omaan toimilupaluetteloonsa. Alla olevien linkkien kautta löydät lisätietoa noiden toimijoiden rekisteröintimenettelystä.

Muiden aluehallintoviraston valvomien toimijoiden tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin.

Oikeudellisten palvelujen tarjoajat
Rahoituspalvelun tarjoajat
Yrityskonsultointia ja sijoituspalveluiden oheispalvelua tarjoavat
Panttilainauslaitokset
Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet
Perintätoimistot
Yrityspalvelun tarjoajat
Veroneuvojat
Kirjanpitäjät
Tavarakauppiaat
Taidetta myyvät tahot

Patentti -ja rekisterihallitus

Tilintarkastajat

Suomen asianajajaliitto

Asianajajat

Poliisihallitus

Manner-Suomessa toimiva rahapeliyhteisö Veikkaus Oy

Ahvenanmaan maakuntahallitus

Ahvenanmaalla toimivat kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet

Ålands lotteriinspektion

Ahvenanmaalla toimiva rahapeliyhteisö Paf

Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin

Rahanpesun valvontarekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Rekisteri on julkinen, ja sen tietoja voi tarkastella ilman kirjautumista.

Seuraavilla toimijoilla on velvollisuus hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin:

 • oikeudellisten palvelujen tarjoajat
 • rahoituspalvelun tarjoajat
 • yrityskonsultointia ja sijoituspalveluiden oheispalvelua tarjoavat
 • yrityspalvelun tarjoajat
 • veroneuvojat
 • kirjanpitäjät
 • tavarakauppiaat
 • taidetta myyvät tahot.

Tee sähköinen hakemus rekisteriin

Tutustu valvontarekisteriin

Testaa kyselyllä, oletko rekisteröitymisvelvollinen aluehallintoviraston valvontarekisteriin

Lisätietoa valvontarekisteristä ja rekisteröintihakemuksesta löydät aluehallintoviraston sivuilta