Asiakkaat

Kun asioit rahanpesulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen kanssa, henkilöllisyytesi voi olla välttämätöntä todentaa. Tällöin ilmoitusvelvollinen taho voi vakuuttua tietävänsä, kenen kanssa se asioi. Ilmoitusvelvolliset, kuten pankit, noudattavat laissa säädettyjä asiakkaantuntemismenettelyjä ja seuraavat asiakassuhteitaan havaitakseen epäilyttävät liiketoimet.

Jotta ilmoitusvelvollinen voi tuntea sinut, sinun on toimitettava tälle tarvittavat, ajantasaiset ja paikkansapitävät tiedot. Ilmoitusvelvollisilla on oikeus itse laatia asiakkaille esitettävät kysymykset, joilla ne hankkivat tuntemistiedot asiakkaasta. Hankittavien tuntemistietojen täytyy kuitenkin olla tarpeellisia ja välttämättömiä asiakassuhteesi perustamisessa ja ylläpitämisessä. Asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden todentamiseen liittyvät velvollisuudet koskevat myös tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Rahanpesulaissa luetellaan toimialat, joilla asiakkaantuntemismenettelyjä on noudatettava. Asiakkaan tuntemismenettelyä on noudatettava muun muassa pankki- ja vakuutustoiminnassa, kiinteistönvälityksessä, tilintarkastustoiminnassa, veroneuvontapalveluita tarjottaessa, perintätoimessa, oikeudellisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä, rahapelitoiminnassa, valuutanvaihtotoiminnassa ja taide-esineiden kaupoissa.

Ilmoitusvelvollisten asiakkaan tuntemismenettelyjä ovat

  • asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen

  • yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (yli 25 prosentin omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen) ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentaminen

  • asiakkaan edustajan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen

  • tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle

  • tuntemistietojen säilyttäminen

  • selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta.

Jos ilmoitusvelvollinen ei saa sinulta tarpeellisia asiakkaan tuntemistietoja, se saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiisi käyttää ilmoitusvelvollisen palveluja.

Ilmoitusvelvollisen on informoitava sinua selkeästi siitä, miksi tietoja kysytään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesulain tarkoittamiin käyttötarkoituksiin, ei saa käyttää markkinointiin.