Rahanpesu

Rahanpesijä pyrkii häivyttämään rikoksella hankittujen varojen alkuperän, niin että varat näyttäisivät laillisilta. Varat kierrätetään laillisen maksujärjestelmän läpi, jotta saadaan peitettyä niiden tosiasiallinen luonne, alkuperä ja omistajat. Rahanpesuun voi syyllistyä myös esimerkiksi ottamalla vastaan tällaisia varoja tietoisena varojen luonteesta.

Estämällä rahanpesua voidaan estää myös muuta rikollisuutta, koska rahanpesijä saattaa rahoittaa varoilla uusia rikoksia. Rahanpesu on usein osa järjestäytynyttä ja kansainvälistä rikollisuutta.

Rahanpesu voi uhata rahoitusjärjestelmän vakautta, luotettavuutta ja kilpailukykyä. Epävakaus voi nostaa esimerkiksi lainojen, maksuliikenteen ja vakuutusten kustannuksia, ja vaikutukset voivat heijastua talouteen laajemminkin.

YK arvioi, että maailmanlaajuisesti varoja pestään vuosittain noin 800 biljoonasta 2 triljoonaan dollaria, mikä on noin 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Viranomaiset saavat tutkimuksen mukaan takavarikoitua tai jäädytettyä vain prosentin pestyistä varoista.

Rahanpesijä häivyttää ja kätkee

Rahanpesu säädetään rangaistavaksi rikoslaissa. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella saatujen varojen alkuperän peittämistä tai häivyttämistä. Pyrkimyksenä on saada laittomat varat siirrettyä osaksi laillista talousjärjestelmää, jotta rikoksentekijä pääsisi täysimääräisesti hyödyntämään niitä.

Rahanpesijä voi esimerkiksi tallettaa huumausainerikoksella saatuja käteisvaroja pankkiin ja kierrättää varoja toisten pankkien kautta. Sen jälkeen rahanpesijä voi hankkia näillä varoilla esimerkiksi osakkeita tai kiinteää omaisuutta, jotta varat näyttäisivät tulleen laillisesta lähteestä.

Rahanpesu rikoslaissa

Joka

  1. ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka
  2. peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,

on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Rikoslain 32. luku (Finlex)

Taustalla huume- ja talousrikoksia

Rahanpesu edellyttää esirikosta. Rahanpesijä pyrkii peittämään tai häivyttämään esirikoksesta saatujen varojen alkuperää. Esirikos voi olla mikä tahansa rangaistavaksi säädetty teko, josta on koitunut tekijälle taloudellista hyötyä. Usein kyse on huumausaine-, varkaus-, petos- tai talousrikoksista.

Rahanpesusta voi saada rangaistuksen, vaikka esirikoksesta ei olisi tuomittu ketään. Esirikoksen pitää silti olla riittävästi yksilöitävissä. Rahanpesun esirikokseksi voidaan yleensä katsoa myös ulkomailla tehty rikos.

Esirikoksen tekijää ei yleensä rangaista rahanpesusta, vaan hän saa rangaistuksen vain esirikoksesta, esimerkiksi huumausainerikoksesta. Esirikoksen katsotaan pitävän sisällään myös jonkin verran rikoksella saadun omaisuuden peittämistä ja häivyttämistä.

Rahanpesusta rangaistaan sen sijaan sitä, joka ei ole osallistunut esirikoksen tekemiseen mutta auttaa esirikoksen tekijää varojen rikollisen alkuperän häivyttämisessä tai peittämisessä. Rahanpesusta ei kuitenkaan rangaista rikoksentekijän perheenjäsentä eli yhteistaloudessa asuvaa, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta.

Varojen välittäminen ja hallussapito voi olla rahanpesua

Rahanpesun kohteena voi olla

  • rikoksella hankittu omaisuus, kuten petoksella hankitut varat
  • rikoksen tuottama hyöty, esimerkiksi veropetoksella saatu säästö
  • näiden tilalle tullut omaisuus, esimerkiksi laittomilla varoilla hankittu kiinteistö.

Rahanpesua on tällaisten varojen vastaanottaminen, käyttäminen, muuntaminen, luovuttaminen, siirtäminen, välittäminen tai hallussapito. Henkilöllä pitää olla rahanpesutarkoitus eli tarkoitus hankkia hyötyä, avustaa rikoksentekijää tai peittää omaisuuden laiton alkuperä. Rahanpesua on myös se, että peittää ja häivyttää rikoksella saadun omaisuuden todellista luonnetta, alkuperää, sijaintia tai siihen kohdistuvia määräämistoimia tai oikeuksia.

Törkeä rahanpesu voi tuoda jopa kuusi vuotta vankeutta

Perusmuotoisessa rahanpesussa rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi perusmuotoisen rahanpesun lisäksi törkeä rahanpesu, tuottamuksellinen rahanpesu ja rahanpesurikkomus sekä salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi.

Rahanpesurikos on törkeä, jos rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas. Oikeuskäytännössä erittäin arvokkaana omaisuutena on pidetty suunnilleen yli 13 000 euron omaisuutta. Törkeänä voidaan pitää myös tekoa, jossa erityisen arvokas omaisuus on jaettu usealle rahanpesijälle.

Törkeästä rahanpesusta on kyse myös silloin, kun rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rikos voi olla erityisen suunnitelmallinen, jos rahanpesujärjestelyt ovat monimutkaisia tai siinä noudatetaan erityistä työnjakoa. Perusteena voi olla myös se, että rikoksessa käytetään ammattilaisia, kuten lakimiehiä tai kirjanpitäjiä. Rahanpesun tuomitseminen törkeänä edellyttää myös sitä, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeässä rahanpesussa rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. 

Salahankkeella törkeän rahanpesun tekemiseksi tarkoitetaan sopimista toisen kanssa törkeän rahanpesurikoksen tekemisestä, jonka kohteena on lahjuksilla tai törkeillä vero- ja avustuspetoksilla saatu hyöty.

Rahanpesuun voi syyllistyä huolimattomuuttaan

Rahanpesu ei ole rangaistavaa vain tahallisena, sillä tuottamuksellisesta rahanpesusta voidaan tuomita myös henkilö, joka on ryhtynyt rahanpesun tunnusmerkistön mukaiseen tekoon törkeästä huolimattomuudesta.

Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa joku vastaanottaa omaisuutta selvästi tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa, jolloin vastaanottajalla on painava syy epäillä varojen alkuperää. Syytä epäilyyn voivat antaa myös tietoisuus esirikoksen tekijän elämäntavasta, taloudellisista vaikeuksista tai tähän kohdistetusta rikostutkinnasta.

Rangaistus tuottamuksellisesta rahanpesurikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.  

Rahanpesun tai tuottamuksellisen rahanpesun sijasta tekijä tuomitaan rahanpesurikkomuksesta sakkorangaistukseen, jos teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. 

Rahanpesun yritys on rangaistavaa

Rahanpesun ja törkeän rahanpesun yritys on rangaistava teko, kun taas salahankkeen, tuottamuksellisen rahanpesun ja rahanpesurikkomuksen yritys eivät ole rangaistavia.

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024–2025 (Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto)

Rahanpesu rikoslaissa (Finlex)

Estä rahanpesu – toimi oikein

Katso myös: Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto

Katso myös: Korruptiontorjunta.fi