Yhteystiedot

Tälle sivulle on koottu yhteystietoja, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

Epäiletkö rahanpesua?

Jos kuulut ilmoitusvelvollisiin, sinun tulee tehdä havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti ilmoitussovelluksella. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä käyttäen.

Ilmoita epäilystä

Anna palautetta

Anna palautetta tästä sivustosta:

Palautelomake

Estämistyöhön osallistuvat organisaatiot

Huomaa, että luottamukselliset asiat tulee lähettää suojatun sähköpostin kautta.

Organisaatiot, jotka ovat mukana rahanpesun ja terrorismin estämisessä:

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Valtiovarainministeriön viestintä

Sisäministeriön viestintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämi-sestä annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että sen valvottaviin kuuluvat ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Finanssivalvonnan yhteystiedot

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö vastaa rikoslain rahanpesusäännöksistä.

Oikeusministeriön yhteystiedot

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) rekisteröi yritysten edunsaajatiedot kaupparekisteriin ja antaa tietoja rekisteristä rahanpesulain mukaisiin käyttötarkoituksiin. PRH kehottaa yritystä tai yhteisöä päivittämään edunsaajatietonsa, jos ilmoitusvelvollinen, valvontaviranomainen tai Suomen Asianajaliitto ilmoittaa PRH:lle tietojen puutteista tai epäjohdonmukaisuuksista. PRH myös valvoo, että tilintarkastajat noudat-tavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteystiedot

Poliisihallitus

Rahapeliyhtiö Veikkaus Oy:n ja sen asiamiesten osalta rahanpesulain noudattamista valvoo Poliisihallitus. Käytännössä valvontatehtävää suorittaa Poliisihallituksen arpajaishallinto. 

Poliisihallitus on velvollinen ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle suorittamansa valvonnan tai muutoin tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmi tulleet epäilyttävät liiketoimet tai jos se epäilee terrorismin rahoittamista. Epäiltyjen rikosten tutkinta kuuluu kuitenkin poliisille.

Lue lisää Poliisihallituksesta

Rahanpesun selvittelykeskus, keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on estää, paljastaa, selvittää ja saattaa tutkintaan rikoksia sekä terrorismin rahoittamista. Selvittelykeskus ottaa vastaan ilmoitusvelvollisten ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista sekä käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa.

Keskusrikospoliisin yhteystiedot

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen kaikessa operatiivisessa toiminnassa pyritään havaitsemaan viitteitä rahanpesusta.

Rajavartiolaitoksen yhteystiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliiton tehtävänä on tiedottaa asianajajille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja valvoa kaikkia asianajajia. Tätä työtä tekee liitossa tarkastusjuristi, joka tekee säännöllisiä toimistotarkastuksia kaikkiin asianajotoimistoihin ympäri Suomea.

Asianajajaliiton yhteystiedot

Tulli

Tulli valvoo käteisen rahan kuljetuksia ja ehkäisee sillä tavoin rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tämän lisäksi Tullin toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja selvittämiseen.

Tullin yhteystiedot

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö on toimivaltainen viranomainen kansanvälisissä pakoteasioissa

Ulkoministeriön yhteystiedot

Verohallinto

Verohallinnossa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen otetaan huomioon valvontatoimien, rekisteröinnin ja maksuliikkeen lisäksi myös ennalta estävässä toiminnassa.

Rahanpesun torjuntaa tekevät viranomaiset voivat tilata velvoitteidenhoitoselvityksiä Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköltä.

Verohallinnon viestintään voit olla yhteydessä mediapalvelun kautta
Verohallinto sosiaalisessa mediassa
Tietoa Harmaa talous ja talousrikollisuus -sivustosta