Kontaktinformation

Denna sida innehåller länkar till kontaktuppgifter som har ett samband med förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Misstänker du penningtvätt?

Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål underrätta centralen för utredning av penningtvätt om misstänkta transaktioner som du observerat eller om misstänkt finansiering av terrorism.

Du kan göra anmälan elektroniskt med hjälp av en anmälningsapplikation. Av särskilda skäl kan anmälan också göras med hjälp av någon annan krypterad förbindelse eller något informationssäkert förfarande.

Anmäl misstänksam verksamhet

Ge respons

Respons på denna webbplats?

Responsblankett

Organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorism

Observera att konfidentiella ärenden ska sändas via skyddad e-post.

Finansministeriet och inrikesministeriet

Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller  förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansministeriets kommunikation

Inrikesministeriets kommunikation

Centralen för utredning av penningtvätt, Centralkriminalpolisen

Centralen för utredning av penningtvätt som finns vid Centralkriminalpolisen, har till uppgift att förhindra, avslöja och utreda brott och finansiering av terrorism och föra sådana ärenden till undersökning. Centralen tar emot de rapporteringsskyldigas rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner och handlägger, analyserar och överlämnar relevant information till andra myndigheter i Finland.

Centralens kontaktinformation

Läs mera om centralen

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under tillsynen står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Företagen under tillsyn måste vara insatta i sina kunders verksamhet, identifiera och utreda tvivelaktiga affärstransaktioner och underrätta centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om sina misstankar.

Finansinspektionens kontaktuppgifter

Finlands Advokatförbund

Finlands Advokatförbund har till uppgift att informera advokaterna om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och att övervaka alla advokater. Detta arbete utförs i förbundet av en tillsynsjurist som regelbundet utför kontorsgranskningar på alla advokatbyråer runt om i Finland.

Advokatförbundets kontaktuppgifter

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet har i samband med sin operativa verksamhet som mål att upptäcka tecken på penningtvätt.

Gränsbevakningsväsendets kontaktuppgifter

Justitieministeriet 

Justitieministeriet svarar för bestämmelserna om penningtvätt i strafflagen.

Justitieministeriets kontaktuppgifter  

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar företagens förmånstagaruppgifter i handelsregistret och lämnar ut uppgifter ur registret för ändamål som avses i penningtvättslagen. PRS uppmanar företag eller sammanslutningar att uppdatera sina förmånstagaruppgifter om en rapporteringsskyldig aktör, en tillsynsmyndighet eller Finlands Advokatförbund anmäler till PRS att uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa. Dessutom övervakar PRS att revisorer iakttar de förpliktelser som bestäms i penningtvättslagen. 

Patent- och registerstyrelsens kontaktuppgifter 

Polisstyrelsen

Beträffande penningspelsbolaget Veikkaus Ab och dess ombud övervakar Polisstyrelsen av lagen om penningtvätt följs. I praktiken utförs tillsynen av Polisstyrelsens lotteriförvaltning. 

Polisstyrelsen är skyldig att anmäla till Centralen för utredning av penningtvätt misstänkta transaktioner som Polisstyrelsen i samband med övervakning eller i övrigt i samband med sina uppgifter har påträffat eller om Polisstyrelsen misstänker finansiering av terrorism. Utredningen av misstänkta brott hör ändå till polisen.

Läs mera om Polisstyrelsen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Regionförvalt-ningsverket har till uppgift att övervaka att de anmälningsskyldiga som omfattas av verkets tillsyn följer skyl-digheterna i lagen om penningtvätt.  

Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tull

Tullen övervakar transporter av kontanta medel och förebygger på det sättet penningtvätt och finansie-ring av terrorism. I sin verksamhet riktar Tullen dessutom uppmärksamheten på förhindrande och avslö-jande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tulls kontaktuppgifter

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen tar förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism i beaktande i samband med kontrollåtgärder, registrering och betalningsrörelse såväl som i den förebyggande verksamheten.

De myndigheter som bekämpar penningtvätt kan beställa fullgöranderapporter hos Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Du kan kontakta skatteförvaltningens kommunikation via medietjänsten
Skatteförvaltningen i sociala medier
Information om webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet är den behöriga myndigheten i internationella sanktionsfrågor

Utrikesministeriets kontaktuppgifter