Metsä ja järvimaisema.

Misstänker du penningtvätt?

Om du hör till de rapporteringsskyldiga ska du utan dröjsmål underrätta centralen för utredning av penningtvätt om misstänkta transaktioner som du observerat eller om misstänkt finansiering av terrorism.

Du kan göra anmälan elektroniskt med hjälp av en anmälningsapplikation. Av särskilda skäl kan anmälan också göras med hjälp av någon annan krypterad förbindelse eller något informationssäkert förfarande.

Anmäl misstänksam verksamhet

Respons på denna webbplats? Responsblankett

Kontaktinformation

Observera att konfidentiella ärenden ska sändas via skyddad e-post.

Organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorism:

Centralen för utredning av penningtvätt, Centralkriminalpolisen

Centralen för utredning av penningtvätt som finns vid Centralkriminalpolisen, har till uppgift att förhindra, avslöja och utreda brott och finansiering av terrorism och föra sådana ärenden till undersökning. Centralen tar emot de rapporteringsskyldigas rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner och handlägger, analyserar och överlämnar relevant information till andra myndigheter i Finland.

Kontaktinformation

Här kan du läsa mera

Finansministeriet ovh inrikesministeriet

Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller  förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansministeriets kommunikation (vm.fi)

Inrikesministeriets kommunikation (intermin.fi)

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Un-der vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Företagen under tillsyn måste vara insatta i sina kunders verksamhet, identifiera och utreda tvivelaktiga affärstransaktioner och underrätta centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen om sina misstankar.

Finansinspektionens kontaktuppgifter

Justitieministeriet 

Justitieministeriet svarar för bestämmelserna om penningtvätt i strafflagen.

Justitieministeriets kontaktuppgifter  

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar företagens förmånstagaruppgifter i handelsregistret och lämnar ut uppgifter ur registret för ändamål som avses i penningtvättslagen. Vi uppmanar företag eller sammanslutningar att uppdatera sina förmånstagaruppgifter om en rapporteringsskyldig aktör, en tillsynsmyndighet eller Finlands Advokatförbund anmäler till oss att uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa. Dessutom övervakar vi att revisorer iakttar de förpliktelser som bestäms i penningtvättslagen. 

Patent- och registerstyrelsens kontaktuppgifter 

Polisstyrelsen

Beträffande penningspelsbolaget Veikkaus Ab och dess ombud övervakar Polisstyrelsen av lagen om penningtvätt följs. I praktiken utförs tillsynen av Polisstyrelsens lotteriförvaltning. 

Polisstyrelsen är skyldig att anmäla till Centralen för utredning av penningtvätt misstänkta transaktioner som Polisstyrelsen i samband med övervakning eller i övrigt i samband med sina uppgifter har påträffat eller om Polisstyrelsen misstänker finansiering av terrorism. Utredningen av misstänkta brott hör ändå till polisen.

Läs mera: poliisi.fi/sv/forhindrande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Regionförvalt-ningsverket har till uppgift att övervaka att de anmälningsskyldiga som omfattas av verkets tillsyn följer skyl-digheterna i lagen om penningtvätt.  

Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket i Södra Finland

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet är den behöriga myndigheten i internationella sanktionsfrågor

Utrikesministeriets kontaktuppgifter

Tull

Tullen övervakar transporter av kontanta medel och förebygger på det sättet penningtvätt och finansie-ring av terrorism. I sin verksamhet riktar Tullen dessutom uppmärksamheten på förhindrande och avslö-jande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tulls kontaktuppgifter