Handla rätt

Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen. Rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen är flera näringsidkare som ska ställa sin verksamhet under myndighetstillsyn och iaktta de förfaranden som föreskrivs i lagen. Också som kund hos en rapporteringsskyldig aktör, som ett företag eller som vanlig resenär kan du vara skyldig att agera på eget initiativ.

Om du är rapporteringsskyldig ska du

  • iaktta de skyldigheter som anges i penningtvättslagen, såsom kraven på riskbedömningar och kundkontroller.
  • utan dröjsmål anmäla misstänkta finansiella transaktioner som du observerat eller misstanke om finansiering av terrorism till centralen för utredning av penningtvätt på adressen ilmoitus.rahanpesu.fi.
  • meddela Patent- och registerstyrelsen om brister och inkonsekvenser som du upptäckt i uppgifterna om förmånstagare i handelsregistret. Samma skyldighet gäller för dem som utövar tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen.

Om du är kund hos en rapporteringsskyldig, lämna den rapporteringsskyldiga på dennes begäran den information som behövs.  Då kan den rapporteringsskyldige försäkra sig om att den vet med vem den kommunicerar.

Om du anländer till eller lämnar EU och har kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer ska du göra en anmälan om detta till Tullen.

De flesta företag och sammanslutningar måste lämna uppgifter om sina verkliga förmånstagare och hålla uppgifterna uppdaterade. Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i bolag. Gör en anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Rapporteringsskyldiga aktörer

I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta att blir utnyttjade för dessa ändamål.

Rapporteringsskyldiga aktörer

Ytterligare information för rapporteringsskyldiga

Vi samlande aktuell tilläggsinformation om de skyldigheter enligt lagen om penningtvätt som anges på webbsidan för rapporteringsskyldiga. Övervakarna har utarbetat största delen av texterna och materialen i samarbete.

Ytterligare information för rapporteringsskyldiga

Kunder

Om du är kund hos en rapporteringsskyldig, omfattas du av de åtgärder för kundkontroll som förutsätts i penningtvättslagen.

Kunder

Resandes kontanter

Om du är kund hos en rapporteringsskyldig, omfattas du av de åtgärder för kundkontroll som förutsätts i penningtvättslagen.

Resandes kontanter

Alla företag

De flesta företag och sammanslutningar måste lämna uppgifter om sina verkliga förmånstagare och hålla uppgifterna uppdaterade.

Alla företag

Aktörer som inte eftersträvar vinst

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering.

Aktörer som inte eftersträvar vinst

Anmäl misstanke

De flesta företag och sammanslutningar måste lämna uppgifter om sina verkliga förmånstagare och hålla uppgifterna uppdaterade.

Anmäl misstanke