Anmäl misstanke

Om du är rapporteringsskyldig rapportera utan dröjsmål en tvivelaktig transaktion du lagt märke till eller misstanke om finansiering av terrorism till Centralen för utredning av penningtvätt. 

Du kan lämna rapporten elektroniskt med rapporteringsapplikationen via länken nedan. Av särskilda skäl kan rapporteringen också ske via en krypterad anslutning eller på något annat datasäkert sätt. 

Som rapporteringsskyldig kan du rapportera en tvivelaktig transaktion även då en enskild betalning eller annan prestation eller flera separata sammanhängande betalningar eller prestationer överskrider det tröskelvärde du själv anger.  Den som tillhandahåller en penningförmedlingstjänst ska dock rapportera varje enskild betalning eller prestation eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer då värdet är minst 1 000 euro. 

Rapportera till Centralen för utredning av penningtvätt då

  • den tvivelaktiga transaktionen har utförts
  • den avbrutna transaktionen också efter utredningar är tvivelaktig 
  • transaktionen har avböjts
  • det efteråt avslöjas en omständighet som gör transaktionen tvivelaktig.

Elektronisk rapport om penningtvätt

Du kan använda det elektroniska rapporteringssystemet efter det att du registrerat dig. Systemet förvaltas av Centralen för utredning av penningtvätt.

Rapport om penningtvätt som företrädare för en organisation
Organisationens första anmälare ska registrera sig för att kunna lämna en rapport som företrädare för organisationen. Den första som rapporterar får automatiskt rollen förvaltare av organisationen webbplats. Förvaltarrollen kan ändras senare då andra personer registrerar sig som organisationens rapporterare.

Gå till applikationens ingångssida.

Om du har problem kan du kontakta Centralen för utredning av penningtvätt telefonledes, numret är 0295 486 833 (vardagar klockan 8–16). 

Rapport i formatet XML

Rapporten kan skickas med applikationen också från rapporterarens eget datasystem som XML-fil. Om denna möjlighet intresserar dig, kontakta Centralen för utredning av penningtvätt med e-post goaml.krp(at)poliisi.fi eller telefonledes, numret är 0295 486 833 (vardagar 8–16). 

Privatperson, lade du märke till något tvivelaktigt?

Om du är privatperson och vill berätta om en iakttagelse relaterad till penningtvätt eller finansiering av terrorism kan du skicka e-post till adressen [email protected] eller ge polisen icke-brådskande information om tvivelaktigt materiel eller fenomen via nättipset www.poliisi.fi/nettivinkki. Blanketten Nettivinkki kan inte användas för anmälning av brott. En brottsanmälan kan lämnas med den elektroniska brottsanmälan.

En privatperson som inte är en sådan rapporteringsskyldig som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, kan inte registrera sig i Utredningscentralens rapporteringsapplikation.

Anmälan om misstanke om överträdelse av penningtvättslagen

Om du märker brister i efterlevnaden av penningtvättslagen i ditt eget företag eller ditt partnerföretag, eller om du själv uträttar ärenden i ett företag där dessa skyldigheter inte iakttas, kan du meddela detta direkt till tillsynsmyndigheterna. Varje tillsynsmyndighet har en egen kanal via vilken anmälan också kan göras anonymt.
 

Finansinspektionens blankett för rapportering av misstänkta fall av missbruk

Regionförvaltningsverkets blankett för anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen

Polisens blankett för anmälan om misstanke om överträdelse av penningtvättslagen som gäller en penningspelssammanslutning eller dess ombud

Ålands landskapsregerings blankett för anmälan

Ålands Lotteriinspektions blankett för anmälan om bl.a. misstankar kring spel som strider mot lotterilagen eller misstänkt penningtvätt