Finansiella sanktioner och frysning av tillgångar

Internationella sanktioner

Internationella sanktioner innebär att ekonomiskt eller kommersiellt samarbete och till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss stat eller vissa grupper begränsas eller förbjuds. Syftet med sanktionerna är att som en del av andra utrikespolitiska åtgärder påverka en annan stats eller en grupps politik eller verksamhet som anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Sanktionsmetoderna omfattar bland annat import- och exportrestriktioner, finansiella restriktioner och reserestriktioner. Idag är strävan i såväl FN:s som EU:s sanktionspolitik att rikta sanktionerna så noggrant som möjligt och att frångå omfattande embargon. 

De sanktionerna som är bindande för Finland baserar sig på beslut av FN:s säkerhetsråd. Därtill kan EU på eget initiativ införa s.k. autonoma restriktiva åtgärder. Bestämmelser på EU-nivå om både FN:s sanktioner och EU:s autonoma sanktioner fastställs genom rådets beslut och förordningar. EU-förordningarna är direkt tillämplig rätt i EU:s medlemsstater och de är bindande också för invånarna och juridiska personer som inrättats i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning. Utöver sanktionssystemen riktade mot länder finns det också tematiska sanktioner som syftar till att förebygga terrorism, användning av kemiska vapen och cyberattacker.

Sanktionsförordningarna förpliktar i allmänhet till frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser för personer och enheter, som räknas upp i en bilaga. Personerna som nämns i bilagan ska också förbjudas att direkt eller indirekt överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser. Det kan vara möjligt att avvika från frysningen eller förbudet med tillstånd av en behörig myndighet.

Staten verkställer sanktionerna

Även om sanktionerna grundar sig på EU-lagstiftning, är det medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet. Till Förenta nationernas och Europeiska unionens medlemmars skyldigheter hör att verkställa sanktioner (sanktionslagen). I Finland samordnar utrikesministeriet det nationella genomförandet av sanktionerna och är nationell tillståndsmyndighet.

Frysning av tillgångar som gäller fysiska eller juridiska personer verkställs i Finland av utsökningsmyndigheterna. Frysning av tillgångar har koncentrerats till Utsökningsverket. Rapporteringsskyldiga enheter har en särskild skyldighet att utan dröjsmål lämna uppgifter om de listade personernas eller sammanslutningarnas tillgångar eller övriga egendom till utsökningsmyndigheten. Brott eller försök till brott mot EU:s sanktionsförordningar är straffbart som regleringsbrott enligt strafflagen.

Finland har dessutom nationellt infört en frysningsmekanism för tillgångar i syfte att bekämpa terrorism. Lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism möjliggör bl.a. frysning av tillgångar som tillhör en fysisk eller juridisk person som enligt strafflagen är misstänkt, åtalad eller dömd för terroristbrott. Beslut om frysning av tillgångar fattas av Centralkriminalpolisen.

Förteckning över frysningsbeslut för bekämpning av terrorism

Centralkriminalpolisen för en offentlig förteckning över beslut om frysning av tillgångar för bekämpning av terrorism. Förteckningen kan beställas i Word- eller Excel-format, antingen genom att skriva till Centralkriminalpolisens registratorskontor, [email protected], eller genom att ringa nummer 0295 486 510. Saken regleras i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt har identifierat behovet av att på vår webbplats lägga upp den offentliga förteckningen i digitalt format och därmed göra den nerladdningsbar. För detta pågår en utredning om datasäkerhets- och dataskyddsfrågor.

Användbara länkar

Lagstiftning