Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

23.5.2023 13.20

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den behöriga tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen. Ett sammandrag av riskbedömningen ska publiceras.

23.5.2023 13.18

Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022

År 2022 utövade regionförvaltningsverket särskild tillsyn över rapporteringsskyldigas riskbedömningar och gjorde dessutom inspektioner hos aktörer som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna är att utreda hur rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet.

17.5.2023 12.38
IM

Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism

I ett projekt som inrikesministeriet har inlett utvecklas tillsynen över penningtvätt och finansiering av terrorism samt identifieringen och förebyggandet av risker för dessa. Målgruppen är icke-vinstdrivande aktörer, till exempel föreningar, stiftelser och förbund.

19.4.2023 15.53

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.