Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

21.5.2024 10.14
ANM

Goda resultat när det gäller bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023

I Finland genomfördes 2020–2023 över 50 projekt för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessa bidrog till att man lyckades förebygga missbruk, främja sund konkurrens mellan företagen och stödja en rättvis arbetsmarknad bland annat genom att effektivisera transparensen och öppenheten i företagsverksamheten.

17.5.2024 11.54
ANM

Arbets- och näringsministeriet inleder en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande beredningsgrupp med uppgift att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Uppdateringen görs under ledning av arbetsminister Arto Satonen och samordnas av arbets- och näringsministeriet under 2024.

17.5.2024 8.06
FM

Arbetsgrupp bereder en totalreform av penningtvättslagstiftningen

Finansministeriets arbetsgrupp utarbetar ett utkast till regeringsproposition genom vilken man genomför EU-lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

26.4.2024 13.53
IM

Enkät riktad till icke-vinstdrivande aktörer om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

Enkäten är riktad till icke-vinstdrivande aktörer, såsom organisationer, föreningar och stiftelser samt myndigheter som arbetar med temat. I enkäten ombeds den som svarar att bedöma riskerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och aktuella fenomen.