Fenomen

Vanliga förbrott till penningtvätt är bedrägeri, skattebedrägeri och narkotikabrott. På webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet finns beskrivningar av fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottsliget och hur de påverkar samhället. Webbplatsen är gemensam för de myndigheter som bekämpar grå ekonomi. 

Beskrivningar av fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet (Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet) 

Antalet elektroniska betaltjänster och sätten att överföra pengar fortsätter växa och utbudet blir i allt snabbare takt allt mångsidigare. 

Kontanter i samband med penningtvätt 

Kontanter har fortfarande en stor betydelse då det är fråga om penningtvätt och bekämpning av penningtvätt. År 2020 fick Centralen för utredning av penningtvätt 6 747 rapporter om avvikande använding av kontanter. 

Flera kontantindikatorer kan användas i en enda rapport. De mest använda indikatorerna har samband med uttag och insättning av kontanter.

Utredningscentralen får information om hur kontanter rör sig också från Tullen, som samlar information om dem som transporterar kontanter. Enligt Tullens uppgifter för år 2020 transporterade ca 170 personer på ca 316 resor till eller från Finland per gång kontanter till ett värde av över 10 000 euro.    

Virtuella valutor

Särskilt i samband med narkotikaaffärer har penningtvätt med virtuella valutor ökat avsevärt. Ökningen har konstaterats också i samband med traditionell brottslighet, såsom nät- och kärleksbedrägerier och bedrägerier där offentliga personers namn utnyttjas.

Antalet brott relaterade till virtuella valutor polisen fått kännedom har under det senaste decenniet ökat stadigt.  Härvorna där det finns ett samband med virtuella valutor har vanligen starka internationella kopplingar. 

Bedrägeribrottslighet

Ett fenomen som fortfarande tydligt framträder i den information Utredningsentralen har tillgång till, är att bedrägeribrottsligheten fortsätter öka.  Information lämnades ut allt oftare för fall gällande bedrägerier och särskilt grova bedrägerier. Det verkar finnas ett samband mellan de it-relaterade bedrägerier som sker i Finland och såväl europeisk som global it-relaterad bedrägeribrottslighet. 

De förluster brotten orsakar är avsevärda med tanke på både enskilda fall och helheten.  Utgående från personerna och destinationsländerna för de identifierade mulnätverkens transaktioner finns det skäl att misstänka att dessa brott har kopplingar till internationell organiserad brottslighet. 

Ändringar i de konstaterade brotten

Information om fall som har undersökts lämnas ut till olika myndigheter för inledande av en ny förundersökning, för öppna brottsanmälningar eller för förhindrande eller avslöjade av brott.

I de brottsanmälning för vilka information år 2020 lämnades ut fanns sammanlagt 119 olika brottsrubriceringar.  I likhet med tidigare år var den vanligaste rubriceringen grovt bedrägeri, som förekom 186 gånger. Förekomsten av antalet grova bedrägerier ökade med ca 45 procent från år 2019. 

Av de rubriceringar för vilka minst tio utlämnaden gjordes, ökade dataintrången relativt sett mest. För dem överlämnades information 13 gånger. Den största absoluta ökningen av antalet utlämnaden var utlämnaden för grova bedrägerier. 

Utländska medborgare i rapporterna om penningtvätt 

Eftersom antalet rapporter hela tiden ökar, ökar även antalet personer rapporterna gäller. År 2020 ingick tiotusentals nya personer och företag i rapporterna om penningtvätt. 

Medborgarskap uppges inte systematiskt. Av de personer för vilka det fanns uppgift om medborgarskap, var 55 finska medborgare, 45 procent utländska medborgare.  

Av de utländska medborgare som år 2020 registrerades i penningtvätts-registret var de flesta medborgare i Ryssland, Estland, Storbritannien, Rumänien och Sverige.  Ryska medborgare förekom oftare än tidigare i rapporterna. Av de medborgarskap som registrerades fler än 100 gånger, ökade medborgarskap i följande länder proportionellt sett mest Venezuela (+1 590 %), Portugal (+641 %), Colombia (+386 %), Storbritannien (+ 364 %) och Belarus (+343 %).