Finansiering av terrorism

Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristisk verksamhet. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgrupp eller en enskild terrorist.

Finansieringen av terrorism skapar förutsättningar för terroristisk verksamhet. Ett ekonomiskt stöd till terroristgrupper eller terrorister upprätthåller och i värsta fall främjar terroristisk verksamhet. Med hjälp av ekonomiskt stöd är det möjligt att förbereda terroristbrott, utbilda sig, rekrytera eller resa för att begå terroristbrott. Genom att bekämpa finansieringen av terrorism är det möjligt att identifiera nätverk eller personer som handlar i terroristiskt syfte och på så sätt förhindra och avslöja andra terroristbrott. Därför är det viktigt att bekämpa finansieringen av terrorism.

Eftersom finansieringen av terrorism ofta har en internationell dimension, måste myndigheternas verksamhet vara gränsöverskridande. Den nationella lagstiftningen och lagstiftningen på EU-nivå skapar förutsättningar för myndigheternas verksamhet. En snabb och övergripande informationsförmedling har en nyckelroll i samarbetet mellan myndigheterna. 

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen sköter uppgifter som hänför sig till bekämpningen av finansiering av terrorism och är nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna. Finansieringen av terrorism utreds och analyseras av en grupp för bekämpning av finansiering av terrorism. Gruppens verksamhet baserar sig på uppgifter som fåtts från de rapporteringsskyldiga och myndigheterna samt på observationer som gjorts i samband med det egna analysarbetet.

Skyddspolisen inhämtar information om tillhandahållande eller insamling av pengar för terroristiska ändamål samt avslöjar och förebygger brott som gäller finansiering av terrorism. I detta arbete samarbetar Skyddspolisen intensivt med andra myndigheter och till exempel banker i Finland och utomlands.

Nya former av penningförmedling blir vanligare 

Under de senaste åren har nya former av penningförmedling blivit vanligare. De som sänder pengar till konfliktområden söker kontinuerligt nya effektiva och anonyma former och tjänster för penningförmedling.

Exempel på nya former av penningförmedling är virtuella valutor och alternativa betalningsförmedlingstjänster såsom mobil överföring. Alternativa betalningsförmedlingstjänster används självständigt eller vid sidan av traditionella betalningsförmedlingstjänster. De nya formerna av penningförmedling försvårar avsevärt övervakningen av de tillgångar som är avsedda för finansiering av terrorism.

Terroristtillgångar kan frysas

I Finland finns ett administrativt system för frysning av tillgångar. Syftet med frysning av tillgångar är att hindra en person, grupp eller sammanslutning, det vill säga den som är föremål för frysningsbeslutet, från att använda sina tillgångar för terrordåd eller för försök eller förberedelse till brott.

Centralkriminalpolisen fattar besluten om frysning av tillgångar. Besluten publiceras i den officiella tidningen. Centralkriminalpolisen för en offentlig förteckning över frysningsbeslut. Förteckningen kan beställas hos polisinrättningens eller Centralkriminalpolisens registratorskontor. 

Bestämmelser om administrativ frysning finns i lag.

Centralen för utredning av penningtvätt har lagt ut två utredningar om finansiering av terrorism (nyhet 12.5.2021)

Lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism 325/2013 (Finlex)

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2023 och handlingsplanen 2024–2025 (Statsrådets publikationsarkiv Valto)

Grundläggande information om finansiering av terrorism (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism FATF, på engelska)

Rapport om läget med och trenderna för terrorism i EU (Europol)