Finansiering av terrorism

Med finansiering av terrorism avses verksamhet där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för terroristbrott. Det är straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgrupp.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen sköter bekämpningen av finansiering av terrorism. Finansieringen av terrorism utreds och analyseras av en grupp för bekämpning av finansiering av terrorism. Gruppens verksamhet baserar sig på uppgifter som fåtts från de rapporteringsskyldiga och andra myndigheter samt på observationer som gjorts i samband med det egna analysarbetet. 

Under de senaste åren har nya former av penningförmedling blivit vanligare. De som sänder pengar till konfliktområden söker kontinuerligt nya effektiva och anonyma former och tjänster för penningförmedling.

Exempel på nya former av penningförmedling är virtuella valutor och alternativa betalningsförmedlingstjänster såsom mobil överföring. Alternativa betalningsförmedlingstjänster används självständigt eller vid sidan av traditionella betalningsförmedlingstjänster. De nya formerna av penningförmedling försvårar avsevärt övervakningen av de tillgångar som är avsedda för finansiering av terrorism.

Terroristtillgångar kan frysas

I Finland finns ett administrativt system för frysning av tillgångar. Syftet med frysning av tillgångar är att hindra en person, grupp eller sammanslutning, det vill säga den som är föremål för frysningsbeslutet, från att använda sina tillgångar för terrordåd eller för försök eller förberedelse till brott. 

Centralkriminalpolisen fattar besluten om frysning av tillgångar. Besluten publiceras i Officiella tidningen. Centralkriminalpolisen för en offentlig förteckning över frysningsbeslut. Förteckningen kan beställas hos polisinrättningens eller Centralkriminalpolisens registratorskontor.

Bestämmelser om administrativ frysning finns i lag.

Lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism 325/2013 (Finlex)

Grundläggande information om finansiering av terrorism (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism FATF, på engelska)

Strategi mot finansiering av terrorism (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism FATF, på engelska)