Rapporteringsskyldiga aktörer

I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta att blir utnyttjade för dessa ändamål. Exempel på sådana verksamhetsområden är bank- och investeringsverksamhet, tillhandahållande av virtuell valuta, fastighetsförmedling, indrivning, bokföring och revision samt juridiska tjänster.

Bland annat gäller rapporteringsskyldigheten näringsidkare inom följande verksamhetsområden.

I penningtvättslagen föreskrivs om de skyldigheter som den rapporteringsskyldiga ska iaktta.

Om du är rapporteringsskyldig, ska du

 • utarbeta en riskbedömning av penningtvätt som gäller din egen verksamhet
 • identifiera och känna dina kunder
 • följ dina kunders verksamhet
 • anmäl tvivelaktiga transaktioner som du upptäckt till centralen för utredning av penningtvätt
 • se till att skyldigheterna enligt penningtvättslagen är kända och att de kan iakttas i din dagliga affärsverksamhet.

Riskbedömning

En central utgångspunkt i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är riskbaserad bedömning. Riskbaserad bedömning innebär att du som rapporteringsskyldig identifierar, bedömer och förstår de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som du utsätts för i din egen verksamhet.

Som rapporteringsskyldig måste du göra en skriftlig riskbedömning som styr din affärsverksamhet. När riskbedömningen görs ska arten av, storleken på och omfattningen av din affärsverksamhet beaktas. Efter att ha bedömt riskerna kan du dimensionera de åtgärder som penningtvättslagen förutsätter enligt de risker som du identifierat.

Studera närmare tillsynsmyndigheternas anvisningar om upprättande av en riskbedömning:

Finansinspektionens webbplats om riskbedömning

Regionförvaltningsverkets anvisning om upprättande av riskbedömning

Reginförvaltningsverkets blanketmall för riskbedömning

Kundkontroll och kundidentifiering

En av den rapporteringsskyldiges viktigaste skyldigheter är kundkontrollen. Du måste veta vem du uträttar ärenden med och hurdan din kunds normala verksamhet är. Penningtvättslagen ålägger dig flera olika skyldigheter i fråga om dina kunder. Som rapporteringsskyldig måste du

 • identifiera din kund och kontrollera din kunds identitet
 • identifiera din kunds verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera förmånstagarens identitet
 • identifiera en företrädare för kunden och kontrollera företrädarens identitet
 • skaffa behövlig bakgrundsinformation om kunden och om kundens affärsverksamhet samt grunderna för användningen av tjänsten
 • spara uppgifter om kundkontroll.

Dina skyldigheter att känna till uppgifterna påverkas bl.a. av att kundrelationen är permanent, att kunden är i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem till sådan, betalningssättet för affärstransaktionen eller huruvida kunden möts fysiskt eller om affärstransaktionen genomförs enbart genom distansförsäljning.

Läs närmare olika tillsynsmyndigheters detaljerade anvisningar om kundkontroll och kundidentifiering:

Finansinspektionen: Föreskrifter och anvisningar 2/2023: Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Finansinspektionen: Föreskrifter och anvisningar 4/2023: Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut

Finansinspektionen: Kundkännedom och kundidentifiering

Finansinspektionen: Uppdateringen av uppgifter om kundkännedom bör ske riskbaserat – onödig begränsning av tjänster bör undvikas

Finansinspektionen: Föreskrifter och anvisningar 4/2019 om tillhandahållare av virtuella valutor träder i kraft 1.7.2019

Regionförvaltningsverkets allmänna anvisning för rapporteringsskyldiga

Kundkontroll är förenad med en skyldighet att säkerställa att affärstransaktionen inte är förenad med sanktionslistade personer eller sammanslutningar.

Den rapporteringsskyldiga ska följa EU:s sanktionsbestämmelser och nationella beslut om frysning av tillgångar och se över sitt register samt följa betalningsrörelsen och andra transaktioner för att säkerställa att kunderna inte är sanktionslistade aktörer. Om den rapporteringsskyldiga i sina register eller sin betalningsrörelse upptäcker en part som finns på sanktions- eller frysningslistan, ska den rapporteringsskyldiga frysa tillgångarna eller avbryta transaktionen och underrätta Utsökningsverket om saken.

Utrikesministeriet koordinerar iakttagandet av EU:s sanktionsbestämmelser. Beslut om frysning som grundar sig på den nationella lagen fattas däremot av Centralkriminalpolisen och Utsökningsverket svarar för verkställigheten av besluten.

Mer information om internationella sanktioner hittar du på utrikesministeriets webbplats för sanktioner.

Sanktioner för varje land hittar du på utrikesministeriets webbplats.

Kontakta Utsökningsverket vid förfrågningar som gäller frysningsbeslut.

Anmälan om tvivelaktiga transaktioner

Som rapporteringsskyldig ska du känna till din kund och följa kundrelationen under hela dess längd. Om du märker en avvikande transaktion hos din kund, redogör närmare för transaktionens grunder och syfte. Om transaktionen också efter utredningen verkar misstänkt, anmäl den omedelbart till centralen för utredning av penningtvätt. Gör en anmälan också alltid när du avbryter en transaktion på grund av dess tvivelaktiga karaktär.

Mer information om tvivelaktiga transaktioner och anmälningar hittar du på fliken Anmäl misstanke.

Mer information hittar du också på Regionförvaltningsverkets anvisning av Rapportering om tvivelaktig transaktion

Anmälan om misstanke om överträdelse av penningtvättslagen

Om du märker brister i efterlevnaden av penningtvättslagen i ditt eget företag eller ditt partnerföretag, eller om du själv uträttar ärenden i ett företag där dessa skyldigheter inte iakttas, kan du meddela detta direkt till tillsynsmyndigheterna. Varje tillsynsmyndighet har en egen kanal via vilken anmälan också kan göras anonymt.

Länkar till tillsynsmyndigheternas anmälningsblanketter

Finansinspektionens blankett för rapportering av misstänkta fall av missbruk

Regionförvaltningsverkets blankett för anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen

Polisens blankett för anmälan om misstanke om överträdelse av penningtvättslagen som gäller en penningspelssammanslutning eller dess ombud

Ålands Lotteriinspektions blankett för anmälan om bl.a. misstankar kring spel som strider mot lotterilagen eller misstänkt penningtvätt

Tillsynsanmälan om brister i förmånstagaruppgifter

De rapporteringsskyldiga ska anmäla till Patent- och registerstyrelsen (PRS), om de upptäcker brister eller inkonsekvenser i förmånstagaruppgifterna i handelsregistret. Förmånstagarna är i de flesta fall bolagets ägare.


Om de förmånstagaruppgifter som antecknats i handelsregistret avviker från de uppgifter som du har i din besittning, gå till väga på följande sätt:

 • Kontrollera riktigheten av de uppgifter du har i din besittning.
 • Om du även efter att uppgifterna har säkerställts anser att uppgifterna i handelsregistret är felaktiga eller bristfälliga, be företaget uppdatera uppgifterna om förmånstagarna i handelsregistret.
 • Om företaget inte gör en förmånsanmälan inom en vecka, gör en tillsynsanmälan till PRS.
 • Följ upp företagets uppgifter under denna tid. Du kan också omedelbart meddela PRS om en brist eller inkonsekvens som du upptäckt.
 • Observera att en tillsynsanmälan till PRS inte befriar dig från eller lindrar din skyldighet att identifiera de verkliga förmånstagarna i företaget.

Tillsynsanmälan är avgiftsfri.
Du ska inte göra tillsynsanmälan om företaget inte gjort någon anmälan om förmånstagare i handelsregistret. Du kan ge företaget rådet att göra anmälan om förmånstagare utan dröjsmål.

Patent- och registerstyrelsens anvisningar om hur en tillsynsanmälan ska göras.

Rapporteringsskyldiga enligt tillsynsmyndighet

Enligt lagen om penningtvätt gäller rapporteringsskyldigheten näringsidkare inom flera olika verk-samhetsområden. Inom vissa verksamhetsområden krävs ett separat tillstånd för att kunna bedriva näringsverksamhet. Aktören kan även vara skyldig att registrera sig i registret hos tillsynsmyndigheten inom sitt eget verksamhetsområde. En del av de rapporteringsskyldiga uppfyller dock ingetdera av dessa villkor. Den rapporteringsskyldiga ska i så fall anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt.

Finansinspektionen

Att agera eller erbjuda tjänster på finansmarknaden är ofta reglerat och kräver tillstånd.

Koncessionerna beviljas av Europeiska centralbanken, Finansinspektionen, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt statsrådet.

Beroende på affärsverksamhetsmodellen kan verksamheten kräva koncession, registrering eller anmälningsförfarande (notifiering). Via länkarna nedan kan du läsa mer om tillståndsförfarandet eller något annat förfarande som verksamheten kräver.

Inlåningsbanker och andra kreditinstitut
Betalningsleverantörer
Bostadskreditförmedlare
Tillhandahållare av virtuella valutor 
Tillhandahållare av investeringstjänster 
Fondbolag
Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster
Förvaltare av alternativa investeringsfonder 
Liv-, skade- och återförsäkringsbolag
Försäkringsförmedlare
Värdepapperscentral (Koncessionen beviljas av finansministeriet)
Kontoförande institut (Koncessionen beviljas av Finansinspektionen)
Förvaringsinstitut
Se fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder
Fondbolag
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Regionförvaltningsverket i Södrä Finland

Alla rapporteringsskyldiga som är under tillsyn av regionförvaltningsverket i Södra Finland ska vara registrerade i något register för näringstillsyn. Förmedlingsrörelser för fastigheter och hyreslokaler samt indrivningsrörelser ska registrera sig i sina egna näringsregister, medan pantlåneinrättningarna hör till sin egen koncessionsförteckning. Via länkarna nedan får du mer information om registreringsförfarandet för dessa aktörer.

Andra aktörer som är under tillsyn av regionförvaltningsverket ska söka sig till registret för övervakning av penningtvätt.

Indrivningsbyråer
Förmedlingsrörelser av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler
Pantlåneinrättningar
Juridiska tjänster
Finansieringstjänster
Företagskonsultering och tillhandahållare av investeringstjänster och sidotjänster
Företagstjänster
Skatterådgivning
Bokföringstjänster
Varuhandel
Konstförsäljning

Patent- och registerstyrelsen

Revisorer

Finlands Advokatförbund

Advokater

Polisstyrelsen

Penningspelssammanslutning Veikkaus Oy som verkar i Fastlandsfinland

Ålands landskapsstyrelse

Förmedlingsrörelser av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler på Åland

Ålands lotteriinspektion

Penningspelssammanslutning Paf som verkar på Åland

Registrering i registret för övervakning av penningtvätt

Registret för övervakning av penningtvätt upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Fin-land. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning.

Följande aktörer har skyldighet att anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt: 

 • juridiska tjänster
 • finansieringstjänster
 • tjänsteleverantörer av företagskonsultering samt investeringstjänster och sidotjänster
 • företagstjänster
 • skatterådgivning
 • bokföringstjänster
 • varuhandel 
 • konstförsäljning.

Gör en elektronisk ansökan till registret

Registret för övervakning av penningtvätt

Mer information om övervakningsregistret on ansökan om registering får du  regionförvaltningsverkets webbplats