Majakka.

Rapporteringsskyldiga aktörer

I bekämpningen av penningtvätt innehas nyckelpositionen av sådana företag och yrkespersoner som i sin verksamhet kan identifiera risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism eller som man kan anta att blir utnyttjade för dessa ändamål. Exempel på sådana verk-samhetsområden är bank- och investeringsverksamhet, valutaväxling, fastighetsförmedling, in-drivning, bokföring och revision samt juridiska tjänster.

Företag och näringsidkare som bedriver verksamhet bland annat inom dessa branscher ska anmäla tvivelaktiga transaktioner som kan ha koppling till antingen penningtvätt eller finansiering av terrorism till centralen för utredning av penningtvätt.

Enligt lagen om penningtvätt gäller rapporteringsskyldigheten näringsidkare inom flera olika verksamhetsområden. Inom vissa verksamhetsområden krävs ett separat tillstånd för att kunna bedriva näringsverksamhet. Aktören kan även vara skyldig att registrera sig i registret hos tillsynsmyndigheten inom sitt eget verksamhetsområde. En del av de rapporteringsskyldiga uppfyller dock ingetdera av dessa villkor. Den rapporteringsskyldiga ska i så fall anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt.

Koncessionsbelagda verksamhetsområden och ansökan om koncession

De koncessionsbelagda verksamhetsområdena sorterade enligt tillsynsmyndigheterna:

Finansinspektionen

Att agera eller erbjuda tjänster på finansmarknaden är ofta reglerat och kräver tillstånd. 

Koncessionerna beviljas av ECB, Finansinspektionen, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet. 

Beroende på affärsverksamhetsmodellen kan verksamheten kräva koncession, registrering eller anmälningsförfarande (notifiering). Via länkarna nedan kan du läsa mer om tillståndsförfarandet eller något annat förfarande som verksamheten kräver.

Inlåningsbanker och andra kreditinstitut

Betalningsleverantörer

Bostadskreditförmedlare

Tillhandahållare av virtuella valutor
 
Tillhandahållare av investeringstjänster 

Fondbolag

Förmedlare av gräsrotsfinansiering
 
Förvaltare av alternativa investeringsfonder 

Brexit and UK funds' and fund managers' cross-border notifications

Liv-, skade- och återförsäkringsbolag

Försäkringsförmedlare

Värdepapperscentral
Koncessionen beviljas av finansministeriet 

Kontoförande institut
Koncessionen beviljas av Finansinspektionen

Förvaringsinstitut 
Se fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Fondbolag
Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regionförvaltningsverken

Indrivningsbolag

Näringsidkare som driver in fordringar för någon annans del eller sina egna fordringar, där det är uppenbart att fordringarna övertagits endast för indrivning, ska anmäla sig till indrivningsregistret. Den sökande ska skicka anmälan till registreringskontoret för att anmäla sig till registret för aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och fylla i all information som krävs i blanketten och skicka in nödvändiga bilagor.

Regionförvaltningsverket kontrollerar att informationen och de inskickade dokumenten är korrekta och tillräckliga och utreder att alla ansvariga personer är pålitliga och vederhäftiga, samt begär ytterligare information vid behov och fattar därefter ett positivt eller negativt beslut mot avgift.

Tillsyn av indrivningsverksamhet

Förmedlingsrörelser av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler

I lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyres-lokaler (15.12.2000/1075) avser man med fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler verksamhet där någon, i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk fördel, sam-manför avtalsparter. Lagen tillämpas bland annat inte för sporadisk (högst 5 uppdrag per år) förmedlingsverksamhet ifall man inte marknadsför verksamheten.

Regionförvaltningsverket för ett register över förmedlingsrörelser (förmedlingsrörelseregister). Den som har för avsikt att utöva förmedlingsverksamhet ska för anteckning i registret göra en anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas. Förmedlingsverksamheten kan påbörjas efter att regionförvaltningsverket gett sitt registreringsbeslut och förmedlingsrörelsen har antecknats i förmedlingsregistret.  En genomsnittlig behandlingstid för inledningsanmälan är två veckor.

Registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

Kreditgivare och Förmedlare av person-till-person-lån

Enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) för regionför-valtningsverket i Södra Finland ett nationellt register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån (register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån) och utövar tillsyn över efterlevnaden av registerlagen.

Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Pantbelåningsinstitut

Ett pantbelåningsinstitut är ett aktiebolag som grundats för att kunna bedriva pantbelåningsverk-samhet och som beviljats koncession för sin verksamhet.

Med pantbelåningsverksamhet avses affärsverksamhet där man ger penninglån till fysiska personer med lös egendom som säkerhet. Pantbelåningsinstitut får inte ta emot insättningar eller andra medel från allmänheten som ska betalas tillbaka. Låntagaren är inte personligen ansvarig för lånet. En pant, som bara kan vara en handpant, är den enda säkerheten för lånet.

I koncessionsansökan ska följande uppgifter lämnas:

 • redogörelse för ägarna och deras ägarandelar
 • redogörelse för förvaltningen och de personer som sköter förvaltningen
 • stiftelseurkund
 • andra upplysningar som regionförvaltningsverket anser vara behövliga.

Koncession ska beviljas en pantbelåningsinstitut om de uppgifter som erhållits om ägarnas och förvaltningspersonalens tillförlitlighet och lämplighet samt andra uppgifter bekräftar att pantlåneinrättningen kommer att ledas professionellt och tillförlitligt samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper och att pantlåneinrättningen i övrigt kommer att iaktta bestämmelserna i pantbelåningslagen. Koncessionen beviljas av regionförvaltningsverket.

Tillsynen av pantlåneinrättningar

Katalog över pantlåneinrättningars tillstånd

Rapporteringsskyldiga sorterade efter tillsynsmyndigheterna

Finansinspektionen

Inlåningsbanker och andra kreditinstitut 
Tjänsteleverantörer av betalningstjänster
Tjänsteleverantörer av virtuella valutor
Tjänsteleverantörer av investeringstjänster
Fondbolag
Gräsrotsfinansieringsbolag
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Liv- och skadeförsäkringsbolag
Försäkringsförmedlare
Värdepapperscentral
Kontoförande institut
Förvaringsinstitut

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Juridiska tjänster
Finansieringstjänster
Förmedlare av person-till-person-lån
Tjänsteleverantörer av företagskonsultering samt investeringstjänster och sidotjänster
Pantbelåningsinstitut
Förmedlingsrörelser
Indrivningsbolag
Företagstjänster
Skatterådgivning
Bokföringstjänster
Varuhandel 
Konstförsäljning 

Patent- och registerstyrelsen

Revisorer

Finlands Advokatförbund

Advokater

Polisstyrelsen

Penningspelssammanslutning

Ålands landskapsstyrelse

Förmedlingsrörelser av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler på Åland

Ålands lotteriinspektion

Penningspelssammanslutning på Åland

 

Registrering i registret för övervakning av penningtvätt

En stor del av rapporteringsskyldiga bedriver koncessionsbelagd verksamhet. Aktören är möjligtvis även skyldig att registrera sig i tillsynsmyndighetens register.

En del av rapporteringsskyldiga uppfyller dock ingetdera av dessa villkor. Rapporteringsskyldiga ska i så fall anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt. Registrering i registret för övervakning av penningtvätt är avgiftsbelagd. 

Registret för övervakning av penningtvätt upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Fin-land. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning.

Tillsynsregistret

De aktörer som är under tillsyn av regionförvaltningsverket i Södra Finland ska vara registrerade i något register för näringstillsyn. Ifall aktören redan har registrerat sig i något annat register inom regionförvaltningsverkets näringstillsyn, behöver den inte anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt.  Dessa aktörer är indrivningsbolag, konsumentkreditgivare, förmedlingsrörelser av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler samt pantbelåningsinstitut som alla tillhör sitt eget tillståndsregister. 

De rapporteringsskyldiga har en nyckelposition när det gäller att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism då de kan hjälpa myndigheterna att på bästa sätt få information om tvivelaktiga transaktioner. Registreringen av rapporteringsskyldiga i registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar anvisningar samt insamling av information i och med att man kan ha kontakt med aktörer under tillsyn.

Följande aktörer har skyldighet att anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt: 

 • Juridiska tjänster
 • Finansieringstjänster
 • Tjänsteleverantörer av företagskonsultering samt investeringstjänster och sidotjänster
 • Företagstjänster
 • Skatterådgivning
 • Bokföringstjänster
 • Varuhandel 
 • Konstförsäljning 

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt görs på en elektronisk ansökningsblankett

Testa om du är skyldig att registrera dig i regionförvaltningsverkets tillsynsregister 

Ytterligare anvisningar om registreringen finns på regionförvaltningsverkets webbplats

Hur länge tar behandlingen av ansökan?

Behandlingstiden för ansökan är cirka två veckor. Behandlingstiden påverkas av mängden ansök-ningar och om det eventuellt behövs ytterligare utredningar.  

Vad kostar registreringen? 

Det är avgiftsbelagt att registreras i registret för övervakning av penningtvätt. Registreringsavgiften är 200 euro. Registreringsavgiften för sådana som erbjuder företagstjänster eller valutaväxling är 355 euro. Avgifterna fastställs i statsrådets förordning. Registreringsavgiften faktureras separat efter registreringsbeslutet. Avgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut. 

 

Efterlevnad av lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt reglerar förfaranden som den rapporteringsskyldiga ska följa. Rapporte-ringsskyldiga ska identifiera riskerna förknippade med sitt eget verksamhetsområde och planera samt bekämpa dem ur risksynpunkt. Rapporteringsskyldiga aktörer ska även identifiera och känna sina kunder och deras verksamhet och följa den. 

Anmälan om tvivelaktiga transaktioner

Anmäl misstanke

Länkar till anmälningsblanketterna hos tillsynsmyndigheterna

På Finansinspektionen sida kan man rapportera misstänkta fall av missbruk

På regionförvaltningsverkets sida kan du göra anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen

Via länken Polisens nättips kan du göra anmälan om misstänkt brott mot lagen om penningtvätt som gäller en penningspelssammanslutning eller dess ombud

På Ålands lotteriinspektions sida kan du göra anmälan om bl.a. misstankar kring spel som strider mot lotterilagen eller misstänkt penningtvätt

Tillsynsanmälan om förmånstagare

Rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheterna och Finlands Advokatförbund ska anmäla till Patent- och registerstyrelsen (PRS) ifall de upptäcker brister eller inkonsekvenser i uppgifterna om förmånstagare i handelsregistret.

Ifall uppgifterna om förmånstagare i handelsregistret skiljer sig från dina egna uppgifter, gör så här: 

 • Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. 
 • Om din uppfattning även efter att ha kontrollerat uppgifterna är att uppgifterna i handels-registret är felaktiga eller bristfälliga, be företaget att uppdatera förmånstagaruppgifterna i handelsregistret. 
 • Om företaget inte gör anmälan om förmånstagare inom en vecka, gör en tillsynsanmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Följ uppgifterna från företaget under tiden. Du kan även omedelbart anmäla en brist eller inkonsekvens du har upptäckt till PRS. 

Observera att tillsynsanmälan till PRS inte befriar dig från eller lindrar din skyldighet att identifiera de verkliga förmånstagarna i företaget.

Tillsynsanmälan är avgiftsfri.

Du ska inte göra tillsynsanmälan om företaget inte gjort någon anmälan om förmånstagare i handelsregistret. Du kan ge företaget rådet att göra anmälan om förmånstagare utan dröjsmål.

Läs hur man gör tillsynsanmälan och ladda ned blanketten på Patent- och registerstyrelsen webb-plats

 

Kundkännedom och kundidentifiering

Att både känna och identifiera sina kunder är en av hörnstenarna i bekämpningen av penningtvätt. Lagen om penningtvätt ålägger dig flera olika slags skyldigheter gentemot dina kunder. Dina skyldigheter påverkas bland annat av följande faktorer:

 • sammansättningen av din kundkrets
  • en fast kundkrets eller växlande kundkrets
  • kundens hemort eller politiska status
  • privatperson eller juridisk person
 • formen av din näringsverksamhet
  • en fysisk försäljnings- eller servicepunkt eller webbshop
 • karaktären av din enstaka transaktion och betalningssätt
  • transaktion som avviker från det normala och/eller kontantbetalning.

Via länkarna nedan kan du läsa detaljerade anvisningar av olika tillsynsmyndigheter för att identifi-era och känna dina kunder:

Finansinspektionen

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kundkännedom och kundidentifiering

Kundidentifiering och kundkännedom

Uppdateringen av uppgifter om kundkännedom bör ske riskbaserat – onödig begränsning av tjänster bör undvikas

Föreskrifter och anvisningar 4/2019 om tillhandahållare av virtuella valutor träder i kraft 1.7.2019

Riskbedömning

Finlands Advokatförbund

Kundkännedom (sanktionslistan)

Försäkra dig om att transaktionen inte har koppling till några personer eller sammanslutningar på sanktionslistan. Om det inte finns hinder för varuexport på grund av sanktioner, ska du sedan försäkra dig om att affärspartner eller andra personer och sammanslutningar som befinner sig i ett land med sanktioner och deltar i transaktionen inte finns på sanktionslistan.

En lista över personer och sammanslutningar som är föremål för sanktioner finns alltid i bilagan till en aktuell sanktionsförordning. Man ska avböja all affärsverksamhet med personerna på listan och även påbörjade transaktioner ska omedelbart avbrytas. Man ska inte heller köpa exempelvis transport-, finansierings- eller banktjänster från personer eller sammanslutningar på listan.

Det är förbjudet att även indirekt lämna över någon egendom till personer eller sammanslutningar på sanktionslistan. Det vill säga att export är förbjudet även då varor, teknologi eller know-how via mellanhänder skulle komma att användas eller nyttjas av en aktör på listan.

Det är frågan om en indirekt överlämning exempelvis om ett företag som uppger sig vara en kund i själva verket agerar för en aktör på listan för att anskaffa varor från EU till denne. Risken är speciellt stor bland annat om en utländsk köpare ägs av en person eller ett bolag på listan.

Sanktioner enligt land