Toimi oikein

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamista voidaan estää silloin, kun viranomaiset valvovat niitä toimijoita ja tilanteita, joita lainsäädäntö koskee. Rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ovat useat elinkeinonharjoittajat, joiden on saatettava toimintansa viranomaisvalvontaan ja noudatettava laissa säädettyjä menettelyjä. Myös ilmoitusvelvollisen asiakkaana, yrityksenä tai tavallisena matkustajana sinua saattaa koskea oma-aloitteinen toimimisvelvollisuus.

Jos olet ilmoitusvelvollinen

  • Noudata rahanpesulaissa säädettyjä velvollisuuksia, kuten vaatimuksia riskiarvion laatimisesta ja asiakkaiden tuntemisesta.

  • Tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle osoitteessa ilmoitus.rahanpesu.fi.

  • Ilmoita havaitsemistasi puutteista ja epäjohdonmukaisuuksista kaupparekisterin edunsaajatiedoissa Patentti- ja rekisterihallitukseen. Sama velvoite koskee rahanpesulain valvojia.

Jos olet ilmoitusvelvollisen asiakas, toimita ilmoitusvelvolliselle tämän pyytämät tiedot. Näin ilmoitusvelvollinen voi vakuuttua tietävänsä, kenen kanssa se asioi.

Jos saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee siitä ilmoitus Tullille.

Useimpien yritysten ja yhteisöjen täytyy ilmoittaa tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää nämä tiedot ajan tasalla. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. Tee ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjumisessa avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Ilmoitusvelvolliset

Lisätietoa ilmoitusvelvollisille

Kokosimme ajankohtaista lisätietoa Ilmoitusvelvolliset-sivulla esitellyistä rahanpesulain velvoitteista. Valvojat ovat laatineet suurimman osan teksteistä ja materiaaleista yhteistyössä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisille

Asiakkaat

Kun asioit rahanpesulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen kanssa, henkilöllisyytesi voi olla välttämätöntä todentaa. Tällöin ilmoitusvelvollinen taho voi vakuuttua tietävänsä, kenen kanssa se asioi.

Asiakkaat

Matkustajat

Jos saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee ilmoitus siitä Tullille.

Matkustajat

Kaikki yritykset

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla.

Kaikki yritykset

Ilmoita epäilystä

Jos olet ilmoitusvelvollinen, tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle.

Ilmoita epäilystä