Hoppa till innehåll

Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2021 10.24
Pressmeddelande 18/2021

Vid inrikesministeriet har det beretts författningsändringar genom vilka Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF genomförs nationellt.

Direktivet innehåller bestämmelser som underlättar myndigheternas möjligheter att använda bland annat bankkontoregisteruppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott.

Beredningen av lagstiftningsprojektet har framskridit och förslaget till det nationella genomförandet av direktivet om finansiell information skickas nu på remiss. 

Behörighet till myndigheter som avslöjar och utreder allvarliga brott

Enligt direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till de centraliserade nationella bankkontoregister som medlemsstaterna inrättat och att göra sökningar i registren.  Enligt direktivet kan rätt att använda bank- och betalkontoregister beviljas de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott.

I regeringspropositionen anges de myndigheter som enligt direktivet har direkt åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton men därtill föreslås det också att flera myndigheter än för närvarande ska ha rätt att använda det nämnda systemet. Det föreslås att polisen, Skyddspolisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och åklagarna ska på det sätt som avses i direktivet ges åtkomst till övervakningssystemet.  

Dessutom föreslås det nu bestämmelser i den nationella lagstiftningen om att åtkomst till systemet ska ges även sådana myndigheter som redan utifrån den gällande regleringen har rätt att få uppgifter ur systemet, men som fortfarande delvis ska inhämta information till och med manuellt. Åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton har för närvarande endast de behöriga myndigheter som avses i penningtvättslagen när de sköter uppgifter som gäller penningtvätt.

Med centraliserade bankkontoregister avses centraliserade automatiserade mekanismer såsom centraliserade register eller centraliserade elektroniska datasöksystem. De gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att elektroniskt söka information om bank- och betalkonton samt om deras innehavare och verkliga förmånstagare.

Utöver utökandet av antalet behöriga myndigheter föreslås det i regeringspropositionen  att det skapas nya tekniska lösningar, såsom en applikation som underlättar genomförandet av den myndighetsutvidgning som byggs upp i anslutning till övervakningssystemet för bank- och betalkonton.

I direktivet finns dessutom bestämmelser om informationsutbyte mellan finansunderrättelseenheterna och med Europol. På det sätt som genomförandet av direktivet om finansiell information förutsätter föreslås det också att behörigheten för centralen för utredning av penningtvätt utvidgas till att omfatta brott enligt Europolförordningen. I Finland finns centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.

I arbetet har man strävat efter att beakta i synnerhet det i grundlagen garanterade skyddet för privatlivet och personuppgifter samt kraven i bestämmelserna om dataskydd.


Direktivet om finansiell information ska genomföras nationellt senast vid ingången av augusti 2021

Direktivet om finansiell information hänför sig till det så kallade femte penningtvättsdirektivet som förutsätter att medlemsstaterna inför centraliserade bankkontoregister eller datasöksystem som gör det möjligt att i rätt tid identifiera innehavare av bank- och betalkonton och bankfack. 

I Finland har det femte penningtvättsdirektivet genomförts bland annat genom lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, som trädde i kraft den 1 maj 2019. Dess bestämmelser om datasöksystemet för och registret över bank- och betalkonton har tillämpats sedan den 1 september 2020.

Direktivet antogs den 20 juni 2019 och medlemsstaterna ska senast den 1 augusti 2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt med undantag för de bestämmelser som föreslås i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och som förutsätter teknisk utveckling av systemet. Dessa bestämmelser avses träda i kraft den 1 mars 2022. 

Ytterligare information:
Anne Lamminmäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 207, [email protected]