Hyppää sisältöön

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2021 10.24
Tiedote 17/2021
Rahoitustietodirektiivi on lähtenyt lausuntokierrokselle. Kuvassa seteleitä, jotka viittaavat rahanpesuun.

Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.

Säädöshankkeen valmistelu on edennyt ja rahoitusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. 

Toimivaltaa vakavia rikoksia paljastaville ja tutkiville viranomaisille

Rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä hakuja rekistereissä. Direktiivin mukaan käyttöoikeus pankki- ja maksutilirekistereihin voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa.

Hallituksen esityksessä on paitsi nimetty ne viranomaiset, joilla on rahoitustietodirektiivin mukainen välitön pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, myös esitetty laajennettavaksi nykyisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän käyttämiseen oikeutettuja viranomaisten joukkoa. Valvontajärjestelmään esitetään direktiivin tarkoittamalla tavalla pääsyä poliisille ja suojelupoliisille, Tullille, Rajavartiolaitokselle ja syyttäjille. 

Tämän lisäksi nyt esitetään kansallisena sääntelynä, että järjestelmään pääsevien viranomaisten joukkoa laajennetaan niihin viranomaisiin, joilla on jo oikeus saada järjestelmässä olevia tietoja oman sääntelynsä pohjalta, mutta joiden osalta tietoa hankitaan vielä osaltaan jopa manuaalisesti. Tällä hetkellä pankki- ja maksutietovalvontajärjestelmään pääsevät vain rahanpesulain mukaiset toimivaltaiset viranomaiset silloin, kun he hoitavat rahanpesuun liittyviä tehtäviä.

Keskitetyillä pankkitilirekistereillä tarkoitetaan keskitettyjä automatisoituja mekanismeja, kuten keskitettyjä rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä tiedonhakujärjestelmiä. Niiden kautta toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea sähköisesti tietoja pankki- ja maksutileistä sekä niiden haltijoista ja tosiasiallisista edunsaajista.

Toimivaltaisen viranomaisjoukon laajentamisen lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan teknisten ratkaisujen lisäämistä, kuten esimerkiksi sellaisen sovelluksen rakentamista, jolla voitaisi helpottaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän yhteyteen rakennettavan viranomaislaajennuksen täytäntöönpanoa.

Direktiivissä on lisäksi säädetty myös tietojenvaihdosta rahanpesun selvittelykeskusten kesken ja Europolin kanssa. Rahoitustietodirektiivin täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla esitetään myös rahanpesun selvittelykeskuksen toimivallan laajentamista Europol-asetuksen mukaisiin rikoksiin. Suomessa rahanpesun selvittelykeskus toimii Keskusrikospoliisissa.

Työssä on pyritty ottamaan huomioon erityisesti perustuslaissa turvattu yksityiselämän ja henkilötietojen suoja ja tietosuojaa koskevan sääntelyn vaatimukset.


Rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano saatettava voimaan elokuuhun 2021 mennessä

Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden oikea-aikaisen tunnistamisen. 

Suomessa viides rahanpesudirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa lailla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka tuli voimaan 1.5.2019. Sen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmää sekä pankki- ja maksutilirekisteriä koskevia säännöksiä on sovellettu 1.9.2020 lähtien.

Direktiivi annettiin 20.6.2019 ja jäsenvaltioiden tulee saattaa voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1.8.2021. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuun ottamatta pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettuun lakiin esitettäviä järjestelmän teknistä kehittämistä edellyttäviä säännöksiä, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2022. 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, p. 0295 488 207, [email protected]