Information om webbplatsen penningtvätt.fi

Webbplatsen öppnades år 2020.

Innehåll

Webbplatsens adress är penningtvatt.fi. Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet. Webbplatsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

På framsidan finns nyheter om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom finns där puffar om aktuella teman med anknytning till penningtvätt.

Under fliken Aktuellt finns pressmeddelanden och nyheter om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt svar på vanliga frågor.

Under fliken Vad avses med penningstvätt presenteras fenomen som anknyter till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under fliken Förebyggande har man samlat information om olika aktörers roller, lagstiftning, ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut samt om internationellt samarbete.

Under fliken Handla rätt ges instruktioner till rapporteringsskyldiga, kunder, resande och företag. Det berättas också hur man kan anmäla misstankar om penningtvätt.

Under fliken Kontaktinformation finns kontaktuppgifterna för alla organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Från varje sida har du direkt åtkomst till sökfunktion, kontaktuppgifter, responsblankett och sidkarta.

Funktioner

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna omfattar normalt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om webbtjänsten. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress). Vi svarar i första hand per e-post.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut i nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper helt och hållet.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis här.
För att läsa epub-filer behöver du ett läsprogram som stöds av terminalutrustningen.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av organisationerna som upprätthåller webbplatsen eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med finansministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Endast de organisationer som ansvarar för webbplatsen har rätt att använda de bilder som finns på webbplatsen penningtvätt.fi. Bilderna får inte användas i andra sammanhang.

Juridiskt förbehåll

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Finansministeriet svarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Finansministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikationer på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna. Att det finns en länk från denna webbplats till en tredje parts webbplats innebär inte att finansministeriet på något sätt ansvarar för den tredje partens webbplats eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Finansministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Finansministeriet ansvarar inte för innehållet i kommunikationen oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tillämpas på det. Finansministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Finansministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av webbplatsen eller för information som du erbjuder via webbplatsen, och du ger ministeriet rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Finansministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användare bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för finansministeriet.

Finansministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Finansministeriet har när som helst rätt att utan att uppge orsaken tillfälligt stänga webbplatsen till exempel på grund av service, reparation eller uppdateringar.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som uppkommer om användaren agerar i strid med användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta inte på dessa användningsvillkors giltighet i övrigt.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Ministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.
Allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla tjänsterna. Sådana uppgifter är 

  • nedladdade sidor 
  • tidpunkt 
  • IP-adress 
  • webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens användningsvillkor och övriga villkor.

Mer information

Ytterligare information om webbplatsen ges av finansministeriets kommunikationsenhet:

vm-viestinta(at)vm.fi
Finansministeriet 
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors 
PB 23, 00023 Statsrådet 
Telefon 0295 16001