Hoppa till innehåll

Vi bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans

19.1.2021 9.04
Nyhet
Vi bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism tillsammans

Arbete utförs för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism genom utveckling av verktyg för att avslöja och förhindra brottslig verksamhet. Det är mycket viktigt att öka medvetenheten om olika brottsliga gärningssätt för att identifiera brottslig verksamhet.

Olika aktörer bör kunna fästa uppmärksamhet vid omständigheter med vars hjälp brottslig verksamhet kan identifieras. Det är också viktigt att veta vad man själv kan göra för att förhindra misstänkt brottsligt agerande. 

Flera myndigheter och organisationer deltar i arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Det förebyggande arbetet utförs tillsammans. 

Besök den nya webbplatsen: Penningtvätt.fi

Webbplatsen Rahanpesu.fi ökar medvetenheten. På webbplatsen finns information om olika myndigheters roller och ansvar när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Besök Penningtvätt.fi och lär dig mer om arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism samt om tecken på brottslig verksamhet. På Rahanpesu.fi finns också råd för hur anmälningsskyldiga kan anmäla tvivelaktig verksamhet.

Skatteförvaltningen deltar i förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

I sin verksamhet fäster Skatteförvaltningen uppmärksamhet vid förebyggande och avslöjande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Skatteförvaltningen anmäler alla tvivelaktiga transaktioner till Centralen för utredning av penningtvätt. Anmälan baserar sig på Skatteförvaltningens lagstadgade omsorgsskyldighet. 

I form av nordiskt samarbete har man tagit fram ett praktiskt inriktat utbildningspaket för skattemyndigheternas personal. Skatteförvaltningen i Finland har ansvarat för arbetet. De indikatorer som tas upp i utbildningen baserar sig på OECD:s handbok om tecken på penningtvätt och finansiering av terrorism. Vissa grundläggande delar av utbildningen erbjuds också andra myndigheter. 

Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen arbetar med fullgöranderapportering och kundklassificeringar som andra myndigheter kan beställa som stöd. Enhetens tjänster gör det lättare att inrikta och genomföra kontrollen och främjar myndigheternas bekämpning av grå ekonomi.

Fullgöranderapporten är en aktuell sammanfattning av central myndighetsinformation. Informationen beskriver hur organisationer eller organisationsanknutna personer har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter.

Ta också del av utredningarna av fenomen av Enheten för utredning av grå ekonomi. 

och av finansiering av terrorism finns på webbplatsen rahanpesu.fi.

Penningtvätt.fi är en webbplats med information om förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism. Webbplatsen upprätthålls i samarbete av flera olika aktörer.

Ytterligare information:

Tarja Valsi, biträdande direktör, puh. 029 5124 449, fornamn.efternamn(at)vero.fi
Janne Marttinen, direktör, puh. 029 5126 066, fornamn.efternamn(at)vero.fi