Hoppa till innehåll

Ändring av direktivet om finansiell information stärker den internationella utredningen av ekonomisk brottslighet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.31 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 16.14
Pressmeddelande 133/2021

Den 20 juli antog Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av direktivet om finansiell information. Ändringen gör det möjligt för EU-ländernas behöriga myndigheter att få åtkomst till centraliserade bankkontoregister. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om förslaget i sin skrivelse till riksdagen den 28 oktober.

Ändringen av direktivet om finansiell information har samband med kommissionens förslag till ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt förslaget ska medlemsstaterna säkerställa att informationen från centraliserade bankkontoregister finns tillgänglig via en gemensam åtkomstpunkt. Den gemensamma åtkomstpunkten ska utvecklas av Europeiska kommissionen, som också ska upprätthålla den. Via åtkomstpunkten ska de behöriga myndigheterna snabbt kunna fastställa om en person innehar bankkonton i andra medlemsstater utan att separat behöva vända sig till myndigheterna i de olika medlemsstaterna.

I och med den föreslagna ändringen av direktivet om finansiell information kan åtkomstpunkten anlitas av alla de myndigheter som har utsetts till behöriga myndigheter. Enligt penningtvättsdirektivet har endast finansunderrättelseenheterna, dvs. de nationella organ som tar emot rapporter om misstänkta transaktioner från ansvariga enheter och vid behov vidarebefordrar dem till brottsutredande myndigheter, åtkomst till åtkomstpunkten. 

Finansieringen av brottslighet i gränsöverskridande fall kunde utredas på ett effektivare sätt

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till förslaget. Förslaget stärker bekämpningen av den internationella organiserade brottsligheten, eftersom det skapar ett verktyg för medlemsstaternas behöriga myndigheter att på ett effektivare sätt utreda och ingripa i finansieringen av brottslighet i gränsöverskridande fall. I sådana fall är det viktigt att veta vem som är innehavare till ett bankkonto i en annan medlemsstat än den som genomför utredningen.

Enligt förslaget ska myndigheterna i andra medlemsstater kunna använda övervakningssystemet för bank- och betalkonton i Finland endast för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott eller för att stödja brottsutredningar i anknytning till allvarliga brott. Därför är begränsningen av skyddet för personuppgifter liten. Statsrådet anser dock att det är nödvändigt att kommissionens begär ett yttrande i ärendet av Europeiska datatillsynsmannen.

Riksdagen behandlar det nationella genomförandet av direktivet om finansiell information

Enligt det redan gällande direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till medlemsstaternas centraliserade nationella bankkontoregister. Enligt direktivet kan åtkomst ges de myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott. 

Regeringens proposition om genomförande av direktivet lämnades till riksdagen den 7 oktober. Det föreslås att polisen, centralen för utredning av penningtvätt, Tullen och Gränsbevakningsväsendet utses till behöriga myndigheter i Finland.

Ytterligare information:
Elina Rantakokko, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]