Hyppää sisältöön

Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 13.31
Tiedote 133/2021

Euroopan komissio antoi 20.7. ehdotuksen rahoitustietodirektiivin muuttamisesta. Muutoksella mahdollistettaisiin EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 28.10.

Rahoitustietodirektiivin muutos liittyy komission ehdotukseen uudeksi rahanpesunvastaiseksi direktiiviksi. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että keskitetyistä pankkitilirekistereistä saatavat tiedot ovat saatavilla keskitetyn yhteyspisteen kautta. Keskitetyn yhteyspisteen kehittäisi Euroopan komissio, joka myös ylläpitäisi sitä. Yhteyspisteen avulla toimivaltaiset viranomaiset voisivat selvittää nopeasti, onko tietyllä henkilöllä pankkitilejä muissa jäsenvaltioissa, eikä niiden tarvitsisi tiedustella asiaa erikseen eri jäsenvaltioiden viranomaisilta.

Rahoitustietodirektiiviin ehdotetun muutoksen myötä yhteyspistettä voisivat käyttää kaikki viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi. Rahanpesudirektiivin mukaan yhteyspisteeseen olisi pääsy ainoastaan rahanpesun selvittelykeskuksilla eli kansallisilla elimillä, jotka vastaanottavat ilmoitusvelvollisilta ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista ja toimittavat ne tarvittaessa rikostutkintaviranomaisille. 

Rajat ylittävää rikollisuuden rahoittamista voitaisiin selvittää tehokkaammin

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Ehdotus vahvistaa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, sillä sen avulla jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille luotaisiin työkalu selvittää ja puuttua tehokkaammin rikollisuuden rahoittamiseen rajat ylittävissä tapauksissa. Niissä on tärkeää saada selville, kenelle muussa kuin tutkintaa suorittavassa jäsenvaltiossa oleva pankkitili kuuluu.

Ehdotuksen mukaisesti toisten jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat käyttää Suomen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää ainoastaan vakavien rikosten estämiseen, paljastamiseen ja tutkimiseen, niihin liittyviin syytetoimiin tai vakaviin rikoksiin liittyvän rikostutkinnan tukemiseen. Siten henkilötietojen suojan rajoittaminen olisi vähäistä. Valtioneuvosto pitää silti tarpeellisena, että komissio pyytää asiasta lausuntoa Euroopan tietosuojavaltuutetulta.

Eduskunta käsittelee rahoitustietodirektiivin kansallista täytäntöönpanoa

Jo voimassa olevan rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Direktiivin mukaan pääsy voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa.

Hallituksen esitys direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettiin eduskunnalle 7.10. Suomen toimivaltaisiksi viranomaisiksi ehdotetaan nimettäväksi poliisi, rahanpesun selvittelykeskus, Tulli ja Rajavartiolaitos.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]