Hoppa till innehåll

Straffbarheten för penningtvätt utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 14.32
Pressmeddelande

Ändringar i strafflagen föreslås så att de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter tas in i lagen. Genom att lagen kompletteras utvidgas straffbarheten för döljande av vinning som förvärvas genom brott. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen.

Med penningtvätt avses att egendom som har sitt ursprung i brottslig verksamhet överförs eller omvandlas till laglig eller skenbart laglig ekonomisk verksamhet för att dölja egendomens verkliga ursprung. Penningtvätt förutsätter alltid ett så kallat förbrott. Penningtvättsåtgärderna riktar sig mot den vinning som förvärvats genom förbrottet. De vanligaste förbrotten till penningtvätt är stöld, bedrägeri och narkotikabrott.

I propositionen föreslås en utvidgning av straffbarheten för sådan penningtvätt som gäller vinning som en gärningsman förvärvat genom eget brott. Om en person som gjort sig skyldig till brott aktivt försöker dölja de medel som den personen förvärvat genom brottet, kan personen utöver förbrottet även dömas för penningtvätt.

Det föreslås att vissa allvarligare brott ska betraktas som förbrott till penningtvätt eller grov penningtvätt oberoende av vad som föreskrivs i lagarna i den stat där gärningen har begåtts. Dessa brott föreslås omfatta deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet samt vissa allvarliga brott som gäller mutor, människohandel och sexuellt utnyttjande.

EU:s direktiv om penningtvättsbrott ska genomföras i medlemsstaterna senast den 3 december 2020. Lagstiftningen i Finland uppfyller redan nu till största delen skyldigheterna enligt direktivet.

Ytterligare information: Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)