Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden

Finansministeriet
14.2.2017 8.17
Pressmeddelande

Finansministeriet utreder om myndigheterna kunde få information om bank- och betalningskonton elektroniskt i framtiden. Det nya systemet skulle underlätta skötandet av myndighetsärenden, effektivisera myndigheternas verksamhet och främja bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Myndigheternas befogenheter att få information om konton ska inte utvidgas.

Ministeriet utreder om medborgarnas myndighetskommunikation kunde förenklas med hjälp av bank- och betalkontosystemet.

Om till exempel FPA, med klientens samtycke, kunde hämta bank- och betalkontouppgifter ur systemet för handläggningen av stödbeslut, skulle handläggningen effektiviseras både ur stödbeviljarens och ur klientens perspektiv. Det skulle heller inte längre vara nödvändigt att skanna papperskontoutdrag i digital form.

Från fax till digital informationsförmedling

Ett centraliserat bank- och betalkontosystem skulle ge myndigheterna information om bank- och betalkonton. Målet är att man i samband med utredningen bland annat avgör vilka uppgifter som ansluts till systemet, vilka myndigheter som behöver det och hur reformen kan genomföras.

Nuförtiden görs största delen av myndigheternas bankförfrågningar av säkerhetsskäl via fax. Ett datasäkert gränssnitt till banker och betalningsinstitut skulle effektivisera bland annat polisens och skatteförvaltningens verksamhet, och myndigheterna skulle ha mera tid för annat arbete.

Bekämpningen av ekonomisk brottslighet skulle också effektiviseras tack vare effektivare myndighetstillgång till information om bank- och betalkonton.

Inga förändringar i myndigheternas rätt att få information

Utgångspunkten för utredningen är att myndigheternas rätt att få information om bank- och betalkonton inte förändras. Systemet möjliggör endast elektronisk tillgång till information, vilket effektiviserar myndigheternas verksamhet. Alla förfrågningar registreras i systemet.

Finansministeriet utreder reformen som tjänsteuppdrag under årets gång. Förnyandet av bank- och betalkontosystemet kräver lagstiftningsändringar. En regeringsproposition kan sannolikt överlämnas till riksdagen under nästa år.

EU breder lagstiftning

Reformen baserar sig bland annat på lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt som bereds av EU. Medlemsländerna ska enligt ett direktivförslag inrätta ett system med vars hjälp myndigheter som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering får information om bank- och betalkonton. Bank- och betalkontosystem används redan i flera EU-länder.

Myndigheterna ska enligt förslaget få information om bland annat kontoinnehavaren, kontonumret samt datumen då kontot öppnats och stängts ur systemet. Dessa uppgifter är emellertid otillräckliga till exempel när det gäller skötseln av polisens uppgifter, och polisen är fortfarande tvungen att utnyttja andra medel vid kontoförfrågningar. Finansministeriet utreder därför inrättandet av ett mera omfattande system.

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Finansmarknaderna