Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande
Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2021 13.36
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om arbetsgruppens förslag.

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om Finansinspektionen. Bakgrunden till förslaget består av

  • de nationella ändringsbehoven
  • bristerna i genomförandet av EU-lagstiftningen
  • de åtgärdsrekommendationer som aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) gett till Finland.

Definitioner skulle underlätta tillämpningen av regleringen

Arbetsgruppen föreslår att det till penningtvättslagen fogas definitioner på kund, kundförhållande och tvivelaktiga transaktioner. Definitionerna förtydligar de begrepp som används i lagen och underlättar tillämpningen av penningtvättslagen.

Nya skyldigheter säkerställer frysning av tillgångar

Arbetsgruppen föreslår ändringar i skyldigheterna i fråga om kundkontroll. Den rapporteringsskyldiga ska genom tillräckliga åtgärder se till att tillgångar som innehas av aktörer som avses i EU:s sanktionsförordning eller av aktörer som avses i centralkriminalpolisens frysningsbeslut fryses och att tillgångar inte överlåts till dessa aktörer. 

Arbetsgruppen föreslår dessutom ett undantag från kundkontroll, vilket skulle gälla verifiering av en allmän intressebevakares identitet och förvaring av uppgifter om intressebevakare. Det föreslås också ändringar i definitionen av personer i politiskt utsatt ställning och det skärpta förfarandet för kundkontroll som gäller dem.

Virtuella kontroller möjliga

De myndigheter som övervakar efterlevnaden av penningtvättslagen samt advokatföreningen får i fortsättningen utföra virtuella kontroller av den rapporteringsskyldiges verksamhet, antingen helt eller delvis. Övervakaren ska få den anmälningsskyldiges handlingar och informationssystem för virtuell granskning.

Remissbehandling inleds

Finansministeriet sände förslagen på remiss fredagen den 27 augusti. Remisstiden går ut den 8 oktober. Ministeriet publicerar utlåtandena på projektportalen allteftersom de anländer. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i december.

Ytterligare information:

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)vm.fi
Jaana Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30267 jaana.vehmaskoski(at)vm.fi