Bättre förutsättningar för bekämpning av grå ekonomi

Finansministeriet
12.4.2018 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Finansinspektionens och Skatteförvaltningens samarbete ska intensifieras i syfte att bekämpa grå ekonomi, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansövervakningen har i fortsättningen möjlighet att utnyttja sådana fullgöranderapporter som Enheten för grå ekonomi utarbetar. I fortsättningen kan Finansövervakningen också lämna sådana uppgifter till Skatteförvaltningen och Verket för finansiell stabilitet som den får i sitt eget övervakningsarbete som gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism.

Förslaget preciserar också lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I reformen beaktas de internationella rekommendationer som  aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Forcen (FATF) utfärdat 2012. Finland har varit medlem i mellanstatliga FATF sedan år 1991 och en landsutvärdering som gäller Finland pågår som bäst.

Efter reformen kan också rapporteringsskyldiga som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, såsom banker, utnyttja uppgifter som framförts i offentligheten om kunder som en del av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Reformen är i linje med anvisningarna från de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). 

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi