Hoppa till innehåll

Den nya EU-förordningen effektiverar kontroller av kontanta medel vid gränserna

Utgivningsdatum 18.5.2021 10.43
Nyhet

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena. Med övervakningen strävar man efter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den nya förordningen gällande transport av kontanta medel ersätter den tidigare förordningen som trädde i kraft år 2007. Till följd av att övervakningen har utvecklats har det också varit nödvändigt att uppdatera lagstiftningen så att den passar nuläget och för att effektivera myndigheternas verksamhet.

– Ändringen ger oss ännu bättre möjligheter att övervaka förflyttningen av kontanta medel över gränserna. Genom en effektiv övervakning kan vi upptäcka medel som är ämnade för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och på så sätt skydda samhället, berättar tullöverinspektör Heli Lampela.

Enhetliga rutiner gör övervakningen smidigare

I och med den nya förordningen harmoniseras anmälningsrutinerna: framöver använder alla EU-länder enhetliga anmälningsblanketter för kontanta medel. På det sättet kan man säkerställa att samma uppgifter om förflyttning av kontanta medel samlas in i varje medlemsland. Att transportera kontanta medel över gränsen är inte begränsat i sig, men stora summor ska anmälas till Tullen. Resande ska också i fortsättningen inge en anmälan om kontanta medel för varje belopp på 10 000 euro eller mer.

En skyldighet att redovisa oledsagade kontanta medel träder också i kraft, och den möjliggör en övervakning av kontanta medel som förflyttas på andra sätt än i passagerartrafik. Redovisningsskyldigheten gäller kontanta medel som transporteras per post, kurir eller som frakt. Om beloppet av oledsagade kontanta medel som förflyttas är minst 10 000 euro, kan Tullen be att avsändaren eller mottagaren inger uppgifterna för kontroll.

Definitionen av kontanta medel utvidgas och maximitiden för kvarhållande förlängs

Definitionen av kontanta medel utvidgas till att gälla även guldmynt med en viss guldhalt samt guldtackor och guldklimpar. I ett senare skede kommer kanske även vissa prepaid-kort att omfattas av kontrollförfarandet. I nuläget omfattar definitionen kontanta medel sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel samt vissa andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldbrev.

Tullen kan omhänderta kontanta medel om det finns skäl att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism. I den nya förordningen förlängs tiden för tillfälligt kvarhållande av kontanta medel, vilket förbättrar Tullens möjligheter till övervakning. Framöver kan längden för kvarhållandet vara 30 dagar då den tidigare var fem vardagar.