Hoppa till innehåll

EU-lagstiftning
Finland stöder harmoniseringen av EU:s penningtvättslagstiftning

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.59
Pressmeddelande

Regeringen understöder ett nytt tillsynssystem på EU-nivå i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Europeiska kommissionen utfärdade den 20 juli lagstiftningsförslag som syftar till att förnya kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till detta är en handlingsplan från i fjol.

Kommissionen har som mål att

  • utarbeta gemensam EU-lagstiftning för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
  • inrätta ett tillsynssystem på EU-nivå
  • inrätta en samordnings- och stödmekanism för finansunderrättelseenheter
  • stärka den internationella dimensionen av EU:s politik.

Lagstiftningen bör utvecklas

Regeringen stöder kommissionens mål att harmonisera och utveckla EU:s penningtvättslagstiftning. Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa att regleringen följer EU:s dataskyddslagstiftning och respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Ett tillsynssystem på EU-nivå skulle komplettera det nuvarande system där de nationella myndigheterna övervakar efterlevnaden av skyldigheterna att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den föreslagna EU-myndigheten ska även utveckla samarbetet mellan de nationella finansunderrättelseenheterna. Kommissionen föreslår också att åtgärder som tillämpas på högrisktredjeländer utvecklas.

Regeringen understöder den nya EU-myndigheten

Inrättandet av en ny EU-myndighet får regeringens stöd. Myndigheten ska ansvara för tillsynen på EU-nivå. Myndigheten ska ha direkta befogenheter att övervaka de mest riskfyllda gränsöverskridande aktörerna inom finanssektorn och samordna medlemsstaternas tillsynsmyndigheters verksamhet. Dessutom ska det i anslutning till myndigheten inrättas en stöd- och samordningsmekanism för centralen för utredning av penningtvätt.

Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen torsdagen den 9 september. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Juho Keinänen, tfn 02955 30556, juho.keinanen(at)vm.fi