Hoppa till innehåll

Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism tas upp vid finansministrarnas videokonferens

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2020 11.22
Pressmeddelande
EU-lippu

EU-ländernas finansministrar diskuterar förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism vid en informellt videokonferens onsdagen den 4 november. Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland vid mötet.

Vid mötet diskuteras rådets slutsatser om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Europeiska kommissionen publicerade i maj 2020 en handlingsplan för en övergripande EU-policy för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, och kommer att bereda lagstiftningsförslag i början av 2021. Till reformens delområden hör en djupare harmonisering av lagstiftningen om penningtvätt och finansiering av terrorism, inrättande av ett tillsynssystem på EU-nivå samt stärkande av samarbetet mellan myndigheterna.

Rådets slutsatser syftar till att styra utarbetandet av kommissionens förslag och de kommer att antas formellt genom ett skriftligt rådsförfarande efter en videokonferens. Finland godkänner rådets slutsatser.

Vid mötet presenteras dessutom Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport för 2020. Vid mötet behandlas också slutsatserna från den europeiska planeringsterminen om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport samt slutsatserna om den årliga hållbara tillväxtstrategin 2021.

Alla mötesteman (rådets webbplats uppdateras efter mötet)

Eurogruppen diskuterar coronapandemins effekter på ekonomin

Eurogruppen sammanträder till ett videokonferens tisdagen den 3 november.

Teman för mötet är bland annat

  • utmaningarna med coronapandemin och dess effekter på det ekonomiska läget i euroområdet och i världsekonomin
  • euron som digital valuta
  • rapportering om bankunionens funktionella aspekter

Eurogruppens utvidgade sammansättning har följande punkter på dagordningen: 

  • likviditetsfinansiering vid resolution
  • lägesrapport om åtgärder som överenskommits på grund av coronapandemin

Samtliga teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 029 5 530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5 530 533, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.