Hyppää sisältöön

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2021 13.51
Tiedote 124/2021

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

– Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki- ja maksutilien sekä tallelokeroiden haltijoiden oikea-aikaisen tunnistamisen, johtava asiantuntija Elina Rantakokko kertoo.

Suomessa edellä mainittu vaatimus on pantu täytäntöön säätämällä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka muodostuu pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmästä ja pankki- ja maksutilirekisteristä.

Pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään vakavia rikoksia paljastaville ja tutkiville viranomaisille

Rahoitustietodirektiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä hakuja rekistereissä. Direktiivin mukaan pääsy pankki- ja maksutilirekistereihin voidaan antaa viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että edellä mainituiksi viranomaisiksi nimetään poliisi, rahanpesun selvittelykeskus, Tulli ja Rajavartiolaitos. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviä laajennettaisiin koskemaan yhteistyötä viranomaisten kanssa rahoitustietodirektiivissä tarkoitettujen vakavien rikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä.

Tulli valmistelemaan koostavaa tietojärjestelmää viranomaisille

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Tulli rakentaisi koostavan sovelluksen, jonka välityksellä voitaisiin välittää tiedonhakujärjestelmissä ja tilirekisterissä olevat tiedot toimivaltaisille viranomaisille. Järjestelmä sujuvoittaisi viranomaisten pääsyä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, sillä useiden rajapintojen sijaan viranomaiset voisivat rakentaa vain yhden rajapinnan koostavaan sovellukseen. Tietojärjestelmän rajapinnalla tarkoitetaan määritelmää, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään.

Koostava sovellus vastaisi paremmin viidennen rahanpesudirektiivin vaatimusta keskitetystä tiedonhakujärjestelmästä, johon tulee voida tehdä hakuja välittömästi ja suoraan, kuin nykyinen hajautettu järjestelmä. Viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanemiseen liittynyt, hajautettu pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä, on jäämässä paljon vähäisemmälle käytölle kuin valvontajärjestelmää suunniteltaessa oli tarkoituksena.

Hallituksen esityksessä esitetään, että pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetussa laissa säädettyjen voimassaolevien pääsyoikeuksien lisäksi Verohallinnolla, Tullilla, Ulosottolaitoksella, poliisilla ja Rajavartiolaitoksella, Puolustusvoimilla ja Finanssivalvonnalla olisi pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Esityksessä ei ehdoteta viranomaisille uusia toimivaltuuksia, vaan tarkoituksena on, että viranomaiset, jotka jo nykyisellään pääsevät pankki- ja maksutilitietoihin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, voisivat käyttää näiden tietojen saamiseen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää.

Suomessa viides rahanpesudirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa lailla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka tuli voimaan 1.5.2019. Sen pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmää sekä pankki- ja maksutilirekisteriä koskevia säännöksiä on sovellettu 1.9.2020 lähtien.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuunottamatta koostavaa sovellusta koskevaa säännöstä, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2022.

Lisätietoja
johtava asiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected] (7.10. kello 13.30–15)