Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorism

Se kontaktinformation

Nyheter

16.2.2021 8.53

Registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar tillsynen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.

12.2.2021 10.24
IM

Förslag till nationellt genomförande av EU:s direktiv om finansiell information sänds på remiss

Vid inrikesministeriet har det beretts författningsändringar genom vilka Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF genomförs nationellt.

28.1.2021 13.50
FM

Regeringen föreslår preciseringar i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Lagändringarna förtydligar i synnerhet de rapporteringsskyldigas skyldigheter i fråga om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Regeringen lämnade en proposition om ändringarna torsdagen den 28 januari.

21.1.2021 16.00

De nordiska och baltiska länderna ber IMF om en analys av riskerna med gränsöverskridande penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region

De åtta länderna i Internationella valutafondens nordisk-baltiska valkrets har vänt sig till IMF för en analys av hot och sårbarheter på grund av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin region.