Hyppää sisältöön

Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022

Julkaisuajankohta 23.5.2023 13.18
Tiedote

Vuonna 2022 aluehallintovirasto valvoi erityisesti ilmoitusvelvollisten riskiarvioita ja teki myös tarkastuksia rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia.

Ilmoitusvelvollisten riskiarviot ovat usein puutteellisia

Aluehallintoviraston valvonta kohdistui erityisesti ilmoitusvelvollisten riskienarviointiin. Lain nojalla ilmoitusvelvollisten tulee laatia rahanpesun riskiarvio toiminnastaan.

Aluehallintovirasto pyysi nähtäväkseen yhteensä yli 175 riskiarviota eri aloilta. Riskiarvioita pyydettiin kirjanpitäjiltä, rahoituspalvelun tarjoajilta, sijoituspalvelun oheispalvelun tarjoajilta, taidekauppiailta ja yrityspalvelun tarjoajilta.

Valtaosa riskiarvioista arvioitiin puutteelliseksi. Puutteelliset riskiarviot olivat luonteeltaan liian yleisiä tai suppeita ilmoitusvelvollisen toimintaan nähden, eikä esitettyjä arvioita ollut useinkaan perusteltu.

Tarkastettujen riskiarvioiden joukossa oli kuitenkin myös useita hyviä riskiarvioita, jotka osoittivat toimijoiden ymmärtävän rahanpesulain velvoitteet ja riskiarvion tarkoituksen. Valitettavasti tällaisia riskiarvioita oli kuitenkin vain murto-osa riskiarvioiden kokonaismäärään nähden.

Riskiarvion tarkoituksena on, että jokainen rahanpesulain soveltamisalaan kuuluva ilmoitusvelvollinen ymmärtää ja arvioi, miten yrityksen tuotteita ja palveluita voitaisiin käyttää hyväksi rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Tarkoituksena on myös arvioida, millaisin keinoin toimija voi itse vähentää riskiään joutua rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen välikädeksi. Omaan toimintaansa kohdistuvia riskejä tunnistamalla ja arvioimalla ilmoitusvelvolliset pystyvät luomaan toimintaansa sellaisia menettelyjä, joilla rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan havaita ja estää. Ilmoitusvelvolliset ovatkin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa keskeisiä toimijoita.

Lähes puolet tarkastuksista johti sanktioharkintaan

Vuonna 2022 aluehallintovirasto teki yhteensä 14 rahanpesulain mukaista tarkastusta, joista viisi toteutettiin asiakirjatarkastuksena ja yhdeksän tehtiin paikan päällä. Tarkastuksia tehtiin valtakunnallisesti ja kohdistettiin eri toimialoihin: välitysliikkeisiin, tilitoimistoihin, taidekauppiaisiin sekä valuutanvaihtoliikkeeseen. Välitysliikkeisiin kohdistuneita tarkastuksia tehtiin yhteistyössä aluehallintoviraston välitysliikevalvonnan kanssa.

Valvonnan perusteella aluehallintovirasto arvioi rahanpesulakia koskevan yleisen tietoisuuden lisääntyneen ilmoitusvelvollisten keskuudessa. Lain noudattamisessa havaittiin kuitenkin merkittäviä puutteita.

Tarkastetuista neljästätoista yrityksestä kuusi siirrettiin sanktioharkintaan tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Tyypilliset puutteet koskivat yritysten riskiarvioita sekä asiakkaan tuntemista ja tuntemistietojen säilyttämistä. Asiakkaan tuntemista koskevat puutteet koskivat esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyden todentamista tai tosiasiallisten edunsaajien selvittämistä. Kyse on keskeisistä asiakkaan tuntemiseen sisältyvistä velvoitteista, jotka täyttämällä ilmoitusvelvollinen varmistuu siitä, kenen kanssa se asioi ja kenen varoilla liiketoimia tehdään. Tärkeimpien rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen laiminlyöminen voi johtaa sanktioharkintaan silloinkin, kun laiminlyönnit kohdistuvat lähinnä yksittäisiin asiakkaisiin tai liiketoimiin.

Laiminlyönnin johdosta aluehallintovirasto voi määrätä ilmoitusvelvolliselle rikemaksun, seuraamusmaksun tai julkisen varoituksen.

Aluehallintovirasto päivitti oman riskiarvionsa

Aluehallintovirasto kehitti riskien arviointia ja päivitti oman valvojakohtaisen riskiarvionsa vuonna 2022. Aluehallintovirasto arvioi riskiarviossaan kuhunkin toimialaan liittyviä uhkia ja haavoittuvuuksia sekä toimialan riskitasoa. Riskiarviointi ohjaa aluehallintoviraston suorittamaa valvontaa, sillä valvonta pyritään kohdistamaan riskiperusteisesti.

Aluehallintovirasto julkaisee julkisen yhteenvedon riskiarviostaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulainsäädännön noudattamista 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallinen erikoistumistehtävä. Aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista useilla eri aloilla. Varmistamme, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. Valvomme niitä yrityksiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joilla on normaalissa toiminnassaan mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan käyttää hyväksi näihin tarkoituksiin. Kaikkien aluehallintoviraston valvomien toimijoiden tulee kuulua johonkin aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin tai toimilupaluetteloon. Yhteensä ilmoitusvelvollisia on noin 4600 seuraavilla toimialoilla:

 • Oikeudellisten palvelujen tarjoajat
 • Rahoituspalvelujen tarjoajat
 • Kulutusluotonantajat ja vertaislainanvälittäjät (Siirtyy Finanssivalvonnalle heinäkuussa 2023)
 • Sijoituspalvelujen oheispalvelujen tarjoajat 
 • Panttilainauslaitokset 
 • Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet 
 • Perintätoimistot 
 • Yrityspalvelujen tarjoajat 
 • Veroneuvojat 
 • Kirjanpitäjät 
 • Tavarakauppiaat sekä 
 • Taidekauppiaat.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilta.