Voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO)

Voittoa tavoittelemattomia toimijoita (non-profit organisations, NPO) ovat pääsääntöisesti yhdistykset, säätiöt, järjestöt, liitot ja puolueet. Toimijat hankkivat, käyttävät tai välittävät varoja esimerkiksi hyväntekeväisyyteen, kannatustoimintaan tai muuhun aatteelliseen, koulutukselliseen tai vapaa-ajan toimintaan.

Toiminta tai osa siitä on voittoa tavoittelematonta. Osa toimijoista harjoittaa myös liiketoimintaa verovelvollisena.

Asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskevista velvoitteista ja riskiperusteisesta arvioinnista on huolehdittava myös silloin, kun asiakkaana on voittoa tavoittelematon toimija eli NPO-toimija. Voittoa tavoittelemattomat toimijat voivat ehkäistä ennalta riskejä oman toiminnan suunnittelussa.

Suomessa toimii suuri määrä erilaisia NPO-toimijoita. Yhdistysten ja säätiöiden lisäksi sektoriin kuuluvat esimerkiksi uskonnolliset yhdistykset. Oheisessa asiakirjassa on kuvattu seikkaperäisesti, mitkä toimijat kuuluvat sektoriin.

Suomen NPO-sektorin luokittelu

Ilmoitusvelvollisen velvollisuudet

Seuraa asiakassuhdettasi NPO-toimijaan. Tämä koskee sekä liiketoimia että muuta asiakkaan käyttäytymistä. Seurannan tarkoituksena on muun muassa selvittää, vastaavatko toimijan liiketoimet ja toiminta asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskevia tietoja.

Arvio lisääntyneestä riskistä perustuu ilmoitusvelvollisen kokonaisarvioon, johon kuuluvat toimijasta eri rekistereissä olevat tiedot, toiminnan luonne ja muut saatavilla olevat tiedot. Riskiluokitus vaikuttaa myös siihen, kuinka usein tietoja pitää päivittää ja kuinka tarkkaa seurannan pitää olla. Tiedot voivat myös muuttua asiakassuhteen aikana. 

Voit käyttää apuna seuraavia tietoja:

  • Organisaation koko, tyyppi ja laajuus mukaan lukien oikeudellinen rakenne, henkilöstön määrä, tiedot hallituksen jäsenistä
  • Toiminnan luonne ja maantieteellinen sijainti: Tarjotaanko palveluita kansainvälisesti? Onko toiminta rajat ylittävää? Onko toimialueen lähellä aktiivista terrorismin uhkaa?
  • Tarkoitus, jota varten NPO-toimija on perustettu
  • Toiminnan rahoitus: Kuinka toimija saa rahoituksen omaan toimintaansa?
  • Taloudellisen toiminnan tunnusluvut, kuten rahoituksen määrä, varojen siirtotiheys, maksutavat.

Voittoa tavoittelemattomat toimijan vastuut

Vaikka rahanpesulaki ei koske suoraan voittoa tavoittelemattomia toimijoita, sinun tulee vastata kattavasti asiakkaan tuntemista ja tunnistamista koskeviin kysymyksiin. Ilmoitusvelvollisilla toimialoilla, kuten pankki- ja sijoitustoiminnassa, kiinteistönvälityksessä, kirjanpidossa ja tilintarkastuksessa, on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä.

Riskejä on tärkeää ehkäistä ennalta oman toiminnan suunnittelussa. 

Voit vähentää riskejä, kun kiinnität huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 

  • Varmista, että toiminnasta on ajantasaiset ja luotettavat tiedot eri viranomaisten rekistereissä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterimerkinnät yhdistyksen hallituksesta, säännöistä, kirjanpidollisista raporteista ja tilin- tai toiminnantarkastajien kertomuksista.
  • Mieti etukäteen sisäiset valvontamekanismit. Voit laatia myös toiminnasta riskiarvion, jonka avulla pystyt kuvailemaan kattavasti toiminnan ja mahdollisten liiketoimien riskejä.
  • Huolehdi siitä, että toiminta on läpinäkyvää niin omille jäsenille kuin ulkopuolisille toimijoille. Viesti toiminnasta ja sen tavoitteista avoimesti. Huolehdi, että esimerkiksi verkkosivuilla on ajantasaiset tiedot toiminnasta ja rahankeräysluvasta.