Aktörer som inte eftersträvar vinst (NPO)

Aktörer som inte eftersträvar vinst (non-profit organisations, NPO) är i regel föreningar, stiftelser, organisationer, förbund och partier. Aktörerna förvärvar, använder eller förmedlar medel till exempel för välgörenhet, understödsverksamhet eller annan ideell, utbildningsmässig eller fritidsrelaterad verksamhet.

Verksamheten eller en del av den eftersträvar inte vinst. En del av aktörerna bedriver också affärsverksamhet som skattskyldiga.

Man bör sörja för skyldigheterna gällande kundkontroll och kundidentifiering samt riskbaserad bedömning även när kunden är en aktör som inte eftersträvar vinst, det vill säga en NPO-aktör. Aktörer som inte eftersträvar vinst kan i sin tur förebygga risker i planeringen av den egna verksamheten.

I Finland finns ett stort antal olika NPO-aktörer. Utöver föreningar och stiftelser omfattar sektorn till exempel religiösa föreningar. I det bifogade dokumentet beskrivs i detalj vilka aktörer som hör till sektorn.

Klassificering av Finlands NPO-sektor

Skyldigheter för rapporteringsskyldiga

Följ ditt kundförhållande med NPO-aktören. Detta gäller både transaktioner och annat beteende från kundens sida. Syftet med uppföljningen är bland annat att utreda om aktörens transaktioner och verksamhet motsvarar uppgifterna om kundkontroll och kundidentifiering.

Bedömningen av ökad risk grundar sig på en helhetsbedömning som omfattar uppgifter om aktören i olika register, verksamhetens karaktär och andra tillgängliga uppgifter. Riskklassificeringen påverkar också hur ofta uppgifterna ska uppdateras och hur noggrann uppföljningen ska vara. Uppgifterna kan också ändras under kundförhållandet.

Du kan ta hjälp av följande uppgifter:

  • Organisationens storlek, typ och omfattning, inklusive juridisk struktur, antalet anställda, uppgifter om styrelsemedlemmarna
  • Verksamhetens karaktär och geografiska läge: Tillhandahålls tjänster internationellt? Är verksamheten gränsöverskridande? Rådet det ett aktivt hot om terrorism i närheten av verksamhetsområdet?
  • Syftet för vilket NPO-aktören har grundats
  • Finansiering av verksamheten: Hur får aktören finansiering för sin egen verksamhet?
  • Nyckeltal för den ekonomiska verksamheten, till exempel finansieringens belopp, frekvens för överföring av medel, betalningssätt.

Ansvar hos aktörer som inte eftersträvar vinst

Även om lagen om förhindrande av penningtvätt inte direkt berör aktörer som inte eftersträvar vinst, ska du på ett heltäckande sätt besvara frågor om kundkontroll och kundidentifiering. Inom områden som omfattas av rapporteringsskyldighet, till exempel bank- och placeringsverksamhet, fastighetsförmedling, bokföring och revision, råder en lagstadgad skyldighet att identifiera risker i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är viktigt att förebygga riskerna i planeringen av den egna verksamheten.

Du kan minska riskerna genom att fästa uppmärksamhet vid bland annat följande: 

  • Se till att det finns aktuella och tillförlitliga uppgifter om verksamheten i olika myndigheters register. Dessa uppgifter kan vara till exempel Patent- och registerstyrelsens registeranteckningar om föreningens styrelse, stadgar, bokföringsrapporter och revisorernas eller verksamhetsgranskarnas berättelser.
  • Fundera på förhand på mekanismerna för intern kontroll. Du kan också göra en riskbedömning av verksamheten, med hjälp av vilken du kan beskriva riskerna i anslutning till verksamheten och eventuella transaktioner på ett heltäckande sätt.
  • Se till att verksamheten är transparent både för de egna medlemmarna och för utomstående aktörer. Kommunicera öppet om verksamheten och dess mål. Se till att det till exempel på webbplatsen finns aktuell information om verksamheten och tillståndet till penninginsamling.